BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emel Aydan ORAL, Gül KIZILTAN
YETİŞKİNLERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Günümüzde sosyal medya kullanıcılarının, sağlık ve beslenme odaklı içeriklerle etkileşim kurma sıklığının giderek arttığı görülmektedir. Bu durum, bireylerin hem sağlık hem de beslenmeyle ilgili bilgi, değer, inanç ve davranışları üzerinde olumlu veya olumsuz yönden etki yaratabilmektedir. Bu çalışma, sosyal medya kullanımının sağlıklı yaşam ve antropometrik ölçüm üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmaya, Mayıs 2023 –Temmuz 2023 tarihleri arasında gönüllü 113’ü erkek, 82’si kadın olmak üzere 195 birey katılmıştır. Bireylerin sosyo-demografik özellikleri, antropometrik ölçümleri, sosyal medya kullanım alışkanlıklarını içeren anket ve sağlıklı yaşam biçimini saptamak üzere “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (SYBÖ)” çevrimiçi (google form) uygulanmıştır. Bireylerin yaş ortalaması 35.00 ± 15.8 yıl’dır. Erkeklerin %75.2’si ve kadınların %56.1’i düzenli öğün tükettikleri belirlenmiştir. Beden Kütle İndeksi (BKİ) ortalamaları erkeklerde 26.40 ± 3.3 kg/m2, kadınlarda 21.43 ± 3.2 kg/m2 olarak saptanmış, şişmanlık görülme sıklığını ise erkeklerde %66.4, kadınlarda da %14.6 olarak bulunmuştur. Bireylerin günlük sosyal medya kullanım süreleri incelendiğinde, erkeklerin %21.2’sinin ve kadınların %45.1’inin günlük 3 saat ve daha fazla sosyal medyayı kullandığı saptanmış (p<0.05), hem erkeklerin hem de kadınların en fazla “Instagram”ı kullandıkları belirlenmiştir. Sosyal medya kullanım süresi ile BKİ grupları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark gözlemlenmemiştir (p>0.05). SYBÖ puan ortalaması erkeklerde 129.78 ± 22.6, kadınlarda 124.22 ± 20.6’dır (p>0.05). Erkek ve kadın bireylerin günlük sosyal medya kullanım süresine ve kullanılan sosyal medya platformu türüne göre SYBÖ ortalama puanları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, sosyal medya kullanım süresinin ve türünün sağlıklı yaşam biçimi ve BKİ değerleri üzerinde olumlu ya da olumsuz yönde bir etkisi olmadığı söylenebilir. ORCID NO: 0000-0002-4462-2050, 0000-0001-5012-5838

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Sağlıklı yaşam, BKİ, SYBÖ 


Keywords: