BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Betül İremnur KOÇ, Hasan Mahmut İLKOVA
YETİŞKİNLERDE BESİN ETİKETİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI VE PAKETLİ GIDA TÜKETİM SIKLIĞININ İNCELENMESİ
 
Bu çalışma ; yetişkinlerde besin etiketi okuma alışkanlıklarını ve paketli gıda tüketim sıklığını saptamak amacıyla yürütülmüştür. Araştırma verileri 18-65 yaş arası 384 katılımcıyla internet aracılığıyla anket uygulanarak toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS-18 programı kullanılmıştır. Katılımcıların %40,9 unun etiket okuduğu, % 22,4 ünün okumadığı ve %36,7 sinin bazen okuduğu görülmüştür. Etiket üzerinde en çok dikkat edilenler %69,3 son kullanma tarihi, %55,5 üretim tarihi ve %52,1 marka adı olarak saptanmıştır. Etiket okumayanların çoğunluğu okumama nedeni dikkatini çekmemesi (%19,7) ; etiket okuyanların çoğunluğu okuma nedenini yediklerinin içeriğini bilmek istemesi (%54,2) olarak ifade etmiştir. Katılımcıların en fazla süt ve süt ürünlerini (%78,7) satın alırken etiket okudukları görülmüştür. Paketli gıda tüketim sıklığına göre en yüksek oranla (%67,4) ‘’her gün’’ tüketilen de süt ve süt ürünleridir. Paketli gıda tüketim sıklığının; eğitim seviyesi ve cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği (p<0,05) ; medeni duruma göre değişmediği görülmüştür (p>0,05). Paketli gıda tüketim sıklığı arttıkça etiket bilgilerini okuma düzeyinin de arttığı ( r =0,109) (p<0,05) ; paketli gıda tüketenlerde, tüketmeyenlere göre etiket okuma durumunun daha düşük olduğu görülmüştür. ( r= -0,130) (p<0,05) Paketli gıda içeriklerinde sıkça bulunan bazı bileşenlere yönelik bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu ve bu bilgi düzeyinin BKİ gruplarına göre farklılık göstermediği saptanmıştır. (p>0,05) Çalışma sonunda uzman kişilerce toplumun doğru besin etiketi okuma, satın alma ve tüketme davranışı kazanmasına yönelik eğitilmesi gerektiği; şeker, tuz, doymuş ve trans yağ gibi sınırlandırılması gereken içeriklerin besin etiketlerinde belirgin şekilde ifade edildiği, kolay anlaşılır ve pratik uygulamalarla tüketicilerin gıda alışverişi esnasındaki sağlıklı tercih becerilerini destekleyen politikalar geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. (Çalışma ; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Beslenme Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında yüksek lisans tezi olarak yazılmıştır. ORCID NO: 0000-0002-0050-0967

Anahtar Kelimeler: Paketli Gıda Tüketimi, Besin Etiketi Okuma, Beslenme Alışkanlıkları 


Keywords: