BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ziya Erokay METİN, Muzaffer AKKOCA, M.Merve TENGİLİMOĞLU-METİN, Gökhan CİHAN
YEME DAVRANIŞI İLE BAZI METABOLİK PARAMETRELER, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER, EPİKARDİYAL YAĞ DOKUSU, ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ ALIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışmada yeme davranışı ile metabolik parametreler, antropometrik ölçümler ve epikardiyal yağ dokusu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Bu çalışmaya 19-60 yaş arası kardiyoloji polikliniğine başvuran erkek bireyler dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen bireylerin yeme davranışları belirlenmiş, antropometrik ölçümleri alınmış, enerji ve besin öğeleri alım miktarları belirlenmiş, biyokimyasal kan parametreleri alınmış ve epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ölçülmüştür. Yeme davranışının belirlenmesinde “Üç faktörlü yeme anketi”, enerji ve besin öğeleri alımlarının hesaplanmasında ise 24 saatlik geriye dönük besin tüketim kaydı yöntemi kullanılmıştır. Vücut yağ oranlarının analizinde biyoelektrik empedans analiz yöntemi kullanılmış ve ayrıca katılımcıların bel ve kalça çevresi ölçümleri de kaydedilmiştir. Epikardiyal yağ dokusu kalınlığının belirlenmesinde ekokardiyografik yöntem kullanılmıştır ve değerlendirmeye alınan biyokimyasal kan parametreleri açlık glikoz, toplam kolesterol, HDL, LDL, trigliserit ve insülindir. Tüm verilerin analizi için SPSS 20.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Her parametre için ortalama, aralık, standart sapma ve standart hata içeren tamamlayıcı istatistikler hesaplanmış ve parametreler arası korelasyonların belirlenmesinde Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmeler için p<0.05 olarak belirlenmiştir. Bulgular: Bu çalışmaya 50 kişi dahil edilmiştir. Katılımcıların yaş, BKİ, vücut yağ oranı, epikardiyal yağ dokusu kalınlığı, bilişsel kısıtlama, duygusal yeme ve kontrolsüz yeme alt skorlarının ortalaması sırasıyla 34,5±3,7, 28,6±3,7 kg/m2, %23,3±5, 5,1±1,1 mm, 52,4±22,6, 19,7±23,1, 40,9±22,1 olarak saptanmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerin sonucunda duygusal yeme ve kontrolsüz yeme alt faktör skorları ile vücut yağ oranı arasında pozitif yönlü korelasyon saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca bireylerin yağ ve karbonhidrat alımları ile bilişsel kısıtlama alt faktörleri arasında negatif yönlü korelasyon saptanmıştır (sırasıyla; p<0.01, p<0.05). Ek olarak epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ile toplam kolesterol/HDL oranı, HOMA-IR, bel/kalça oranı, adipozite endeksi, yağ oranı, insülin, BKİ arasında pozitif yönlü korelasyon saptanırken, HDL ile negatif yönlü korelasyon saptanmıştır. Bunun yanında, epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ile bilişsel kısıtlama, duygusal yeme ve kontrolsüz yeme alt faktörleri arasında anlamlı korelasyon saptanmamıştır. Sonuç: Enerji ve besin öğeleri alımları ve duygusal yeme, bilişsel kısıtlama ve kontrolsüz yeme alt faktörleri ile epikardiyal yağ kalınlığı arasında ilişki saptanmamıştır ancak BKİ ve yağ oranı artışının epikardiyal yağ kalınlığı artışı ile ilişkili olduğu açıktır. (ORCID ID: 0000-0002-0685-8150)

Anahtar Kelimeler: Epikardiyal Yağ Dokusu, İnsülin Direnci, Yeme Davranışı 


Keywords: