SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ziya Erokay METN, Muzaffer AKKOCA, M.Merve TENGLMOLU-METN, Gkhan CHAN
 


Keywords:YEME DAVRANII LE BAZI METABOLK PARAMETRELER, ANTROPOMETRK LMLER, EPKARDYAL YA DOKUSU, ENERJ VE BESN ELER ALIMLARI ARASINDAK LKNN DEERLENDRLMES
 
Ama: Bu almada yeme davran ile metabolik parametreler, antropometrik lmler ve epikardiyal ya dokusu arasndaki ilikinin incelenmesi amalanmaktadr. Yntem: Bu almaya 19-60 ya aras kardiyoloji polikliniine bavuran erkek bireyler dahil edilmitir. almaya dahil edilen bireylerin yeme davranlar belirlenmi, antropometrik lmleri alnm, enerji ve besin eleri alm miktarlar belirlenmi, biyokimyasal kan parametreleri alnm ve epikardiyal ya dokusu kalnl llmtr. Yeme davrannn belirlenmesinde faktrl yeme anketi, enerji ve besin eleri almlarnn hesaplanmasnda ise 24 saatlik geriye dnk besin tketim kayd yntemi kullanlmtr. Vcut ya oranlarnn analizinde biyoelektrik empedans analiz yntemi kullanlm ve ayrca katlmclarn bel ve kala evresi lmleri de kaydedilmitir. Epikardiyal ya dokusu kalnlnn belirlenmesinde ekokardiyografik yntem kullanlmtr ve deerlendirmeye alnan biyokimyasal kan parametreleri alk glikoz, toplam kolesterol, HDL, LDL, trigliserit ve inslindir. Tm verilerin analizi iin SPSS 20.0 istatistik paket program kullanlmtr. Her parametre iin ortalama, aralk, standart sapma ve standart hata ieren tamamlayc istatistikler hesaplanm ve parametreler aras korelasyonlarn belirlenmesinde Pearson korelasyon analizi kullanlmtr. statistiksel deerlendirmeler iin p<0.05 olarak belirlenmitir. Bulgular: Bu almaya 50 kii dahil edilmitir. Katlmclarn ya, BK, vcut ya oran, epikardiyal ya dokusu kalnl, bilisel kstlama, duygusal yeme ve kontrolsz yeme alt skorlarnn ortalamas srasyla 34,53,7, 28,63,7 kg/m2, %23,35, 5,11,1 mm, 52,422,6, 19,723,1, 40,922,1 olarak saptanmtr. statistiksel deerlendirmelerin sonucunda duygusal yeme ve kontrolsz yeme alt faktr skorlar ile vcut ya oran arasnda pozitif ynl korelasyon saptanmtr (p<0.05). Ayrca bireylerin ya ve karbonhidrat almlar ile bilisel kstlama alt faktrleri arasnda negatif ynl korelasyon saptanmtr (srasyla; p<0.01, p<0.05). Ek olarak epikardiyal ya dokusu kalnl ile toplam kolesterol/HDL oran, HOMA-IR, bel/kala oran, adipozite endeksi, ya oran, inslin, BK arasnda pozitif ynl korelasyon saptanrken, HDL ile negatif ynl korelasyon saptanmtr. Bunun yannda, epikardiyal ya dokusu kalnl ile bilisel kstlama, duygusal yeme ve kontrolsz yeme alt faktrleri arasnda anlaml korelasyon saptanmamtr. Sonu: Enerji ve besin eleri almlar ve duygusal yeme, bilisel kstlama ve kontrolsz yeme alt faktrleri ile epikardiyal ya kalnl arasnda iliki saptanmamtr ancak BK ve ya oran artnn epikardiyal ya kalnl art ile ilikili olduu aktr. (ORCID ID: 0000-0002-0685-8150)

Anahtar Kelimeler: Epikardiyal Ya Dokusu, nslin Direnci, Yeme Davran