BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüseyin Sina COŞKUN
YAŞLI VE OBEZ POPÜLASYONDA GÖZLENEN KALÇA KIRIKLARININ KLİNIK SONUÇLARI
 
Obezite sistemik bir hastalık olduğu için, vücuttaki tüm fonksiyonları etkilemektedir. Yaşlı hastalarda gözlenen basit düşmeler sonucunda meydana gelen kalça kırıkları önemli bir tıbbi sorundur. Bu çalışmada yaşlı hastalarda düşme sonucu ortaya çıkan kalça kırıklarında yapılan cerrahi tedavi sonrası, vücut kitle endeksinin klinik sonuca etkilerini araştırdık. 08.01.2018-01.01.2020 tarihleri arasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran ve düşme sonucu izole kalça kırığı olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmada toplam 18 erkek 22 kadın hasta olmak üzere 40 hasta yer aldı. Hastaların yaş ortalaması 81.25 olarak saptandı. Tüm hastaların kırıkları için cerrahi endikasyon vardı ve operasyonlar tek bir hekim tarafından gerçekleştirildi. Hastaların preop vücut kitle indeksleri (VKİ) hesaplanarak, iki gruba ayrıldı (Grup 1, VKİ>30, n=27 ve Grup 2, VKİ<30, n=13) ve bu hastalarda operasyon sonrası gelişen pulmoner emboli, cerrahi alan enfeksiyonu, post-op 1. yılda sağkalım ve mobilizasyon süresi parametreleri ile ilişkisi istatistiksel olarak hesaplandı. Ortalama takip süresi 17 ay olarak saptandı. Grup 1’deki hastalarda, postoperatif pulmoner emboli görülme sıklığı, Grup 2’deki hastalara göre anlamlı olarak daha fazla saptandı (p<0.05). Cerrahi alan enfeksiyonu açısından Grup 1’deki hastalar ile Grup 2’deki hastalar arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Postop 1. yıl sağkalım açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Mobilizasyon açısından, Grup 1’deki hastaların, Grup 2’deki hastalara göre daha geç mobilize olduğu gözlendi. Sonuç olarak, ileri yaş kalça kırığı olan hastalarda, obezite özellikle ameliyat sonrası mobilizasyonu etkilemektedir. Bu yaş grubunda özellike maluliyetin getireceği maddi ve manevi yükün azaltılması için hastaların erken mobilizasyonu elzemdir. Bununla beraber obez hastalarda immobilizasyona bağlı olarak akciğer komplikasyonlarının daha fazla görüldüğünü söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Kalça, Kırık, Mobilizasyon, Pulmoner, Emboli 


Keywords: