BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra Umut OYMAN ŞAHİNKAYA, Beyzanur ÇAMLIBEL
ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN YETİŞKİN BİREYLERİN SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI VE BESLENME OKURYAZARLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Bu araştırmada üniversitede çalışan personellerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumları ve beslenme okuryazarlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kesitsel tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, bir vakıf üniversitesinde Haziran-Eylül 2022 tarihleri arasında çalışan 29’u akademik ve 32’si idari personel toplam 61 kişiyle yürütülmüştür. Veriler demografik özellikleri sorgulayan Bilgi Formu, Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlar Ölçeği (SBİTÖ) ve Yetişkinlerde Beslenme Okuryazarlığı Değerlendirme Aracı (YBOYDA)’nın yüz yüze uygulanmasıyla toplanmıştır. Katılımcıların %65,6’sı kadındır. Yaş ortalaması 24,26±3,90 yıl, beden kütle indeksi (BKİ) ortalaması 32,54±8,51 kg/m2’dir. Çalışmada katılımcıların eğitim düzeyi ile YBOYDA toplam puanı, besin grupları, porsiyon miktarı ve gıda etiketi okuma alt boyut puanları arasında; cinsiyet ile YBOYDA ölçeğinin genel beslenme bilgisi alt boyutu puanı arasında; beslenmeye ayrılan bütçe ile YBOYDA ölçeğinin gıda etiketi okuma alt boyutu puanı arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Katılımcıların eğitim düzeyi ile SBİTÖ ölçeğinin beslenmeye yönelik duygu alt boyutu puanı arasında, cinsiyet ile SBİTÖ toplam ve beslenmeye yönelik duygu alt boyutu puanı arasında, BKİ ve beslenmeye yönelik duygu alt boyutu puanı arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Beslenme eğitimi alan katılımcılar lehine SBİTÖ ve YBOYDA toplam puanın anlamlı şekilde daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). YBOYDA toplam puanı ile BKİ arasında zayıf derecede negatif ve istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=-0,264, p<0,05). SBİTÖ toplam puanı ile YBOYDA toplam puanı arasında orta düzeyde pozitif ve istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0,329, p<0,01). Bu çalışmada sağlıklı beslenme tutumlarıyla beslenme okuryazarlığı arasında ilişki olabileceği ve beslenme eğitimi alma durumunun beslenmeye ilişkin tutumlar ve beslenme okuryazarlığı üzerinde etkili olabileceği sonucuna varılmıştır. ORCID NO: 0000-0001-8592-4285, 0000-0001-8508-9080

Anahtar Kelimeler: Beslenme Okuryazarlığı, Beslenme Tutumu, Beslenme Bilgi Düzeyi 


Keywords: