SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Bra Umut OYMAN AHNKAYA, Beyzanur AMLIBEL
 


Keywords:NVERSTEDE ALIAN YETKN BREYLERN SALIKLI BESLENMEYE LKN TUTUMLARI VE BESLENME OKURYAZARLII ARASINDAK LK
 
Bu aratrmada niversitede alan personellerin salkl beslenmeye ilikin tutumlar ve beslenme okuryazarl arasndaki ilikinin deerlendirilmesi amalanmtr. Kesitsel tanmlayc tipte olan bu alma, bir vakf niversitesinde Haziran-Eyll 2022 tarihleri arasnda alan 29u akademik ve 32si idari personel toplam 61 kiiyle yrtlmtr. Veriler demografik zellikleri sorgulayan Bilgi Formu, Salkl Beslenmeye likin Tutumlar lei (SBT) ve Yetikinlerde Beslenme Okuryazarl Deerlendirme Arac (YBOYDA)nn yz yze uygulanmasyla toplanmtr. Katlmclarn %65,6s kadndr. Ya ortalamas 24,263,90 yl, beden ktle indeksi (BK) ortalamas 32,548,51 kg/m2dir. almada katlmclarn eitim dzeyi ile YBOYDA toplam puan, besin gruplar, porsiyon miktar ve gda etiketi okuma alt boyut puanlar arasnda; cinsiyet ile YBOYDA leinin genel beslenme bilgisi alt boyutu puan arasnda; beslenmeye ayrlan bte ile YBOYDA leinin gda etiketi okuma alt boyutu puan arasnda istatiksel olarak anlaml farkllk saptanmtr (p<0,05). Katlmclarn eitim dzeyi ile SBT leinin beslenmeye ynelik duygu alt boyutu puan arasnda, cinsiyet ile SBT toplam ve beslenmeye ynelik duygu alt boyutu puan arasnda, BK ve beslenmeye ynelik duygu alt boyutu puan arasnda istatiksel olarak anlaml farkllk saptanmtr (p<0,05). Beslenme eitimi alan katlmclar lehine SBT ve YBOYDA toplam puann anlaml ekilde daha yksek olduu saptanmtr (p<0,05). YBOYDA toplam puan ile BK arasnda zayf derecede negatif ve istatiksel olarak anlaml bir iliki saptanmtr (r=-0,264, p<0,05). SBT toplam puan ile YBOYDA toplam puan arasnda orta dzeyde pozitif ve istatiksel olarak anlaml bir iliki bulunmutur (r=0,329, p<0,01). Bu almada salkl beslenme tutumlaryla beslenme okuryazarl arasnda iliki olabilecei ve beslenme eitimi alma durumunun beslenmeye ilikin tutumlar ve beslenme okuryazarl zerinde etkili olabilecei sonucuna varlmtr. ORCID NO: 0000-0001-8592-4285, 0000-0001-8508-9080

Anahtar Kelimeler: Beslenme Okuryazarl, Beslenme Tutumu, Beslenme Bilgi Dzeyi