BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ülkü DEMİRCİ, Ayşegül KAPTANOĞLU
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE NİTEL ÇALIŞMA ANALİZİ
 
Giriş: Üniversitede geçirilen yıllar, insanların hem öğretim hem de eğitimleri açısından beslenme alışkanlıklarını değiştirebilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu nitel çalışmanın hipotezleri: (1) Öğrencilerin üniversiteye başladıktan sonra yaşadıkları temel beslenme değişikliklerini öğrenmek; (2) Sağlıklı beslenmeyi engelleyen kişisel ve nesnel faktörleri belirlemek (3) Üniversite öğrencileri arasında daha sağlıklı beslenmeyi kolaylaştıracak olası stratejileri tanımlamak. Yöntemler: Çalışmada derinlemesine görüşme tekniğinden faydalanıldı. Bir vakıf üniversitesindeki 12 öğrenciden odak grup çalışması yaparak çalışmanın grupları oluşturuldu. Nitel grubun örneklemi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik bölümünden 3 kişilik birinci sınıf öğrencisi ve 9 kişilik ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşturuldu. Katılımcılar, diyet değişiklikleri, sağlıklı beslenmenin önündeki engeller ve sağlıklı bir diyet sürdürmek için olası stratejiler ile ilgili ilk beş fikre öncelik ve ağırlık verdi. Gruplar arasında öncelikleri karşılaştırmak için tematik bir analiz yapıldı. Sonuçlar: En önemli değişiklikler diyetle ilgili 6 tema, kişisel engellerle ilgili 9 tema, nesnel engellerle ilgili 12 tema ve stratejilerle ilgili 15 tema olarak seçilmiştir. Yemek pişirmek için zaman eksikliği, ekonomik güçlük, çeşitlendirilmemiş gıda veya ayaküstü sokak yiyecekleri, “fast food” tüketimi ve gıda içerikleri hakkında bilgi sahibi olunması ana değişiklikler olarak belirlendi. Sağlıklı beslenmenin önündeki kişisel engeller sırası ile irade eksikliği, kişisel oburluk ve yemek hazırlamada gerekli önceliği vermeme), yetersiz beslenme bilgisi ve yoğun bir yaşam tarzıdır. Piyasa ve ekonomik faktörler (yani, sağlıklı ürünlerin yüksek fiyatı ve ekonomik yetersizlik) ve sosyal faktörler (reklamların olumsuz etkisi, çocuklukta yemek eğitimi ve köken/gelenek) nesnel engeller olarak ortaya çıktı. Üniversite öğrencilerini sağlıklı beslenmeye teşvik edebilecek olası yöntemler arasında üniversite ortamında sunulan gıda ürünlerini çeşitlendirmek, evden yemek hazırlayan öğrencilerin yemeklerini tekrar ısıtıp yiyebilecekleri alanlar düzenlemek öncelikle özendirebilir. Süpermarketlerde lisans eğitimi boyunca öğrenci indirimleri, beslenme ve sağlıklı beslenme bilgileri de öğrencileri desteklemenin önemli yolları olabilir. Sonuç ve Uygulamaya Yönelik Sonuç: Öğrencileri çözümün bir parçası yapmak için, üniversite ortamında sağlıklı beslenme konusundaki fikir ve görüşlerine eşit şekilde katkıda bulunma fırsatı verdi. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak için Beslenme ve Diyetetik alanında politika yapıcılar, eğitimciler ve yemek hizmeti sağlayıcıları için potansiyel olarak öğrencilere özel çözümlerin yürürlüğe girmesi elzemdir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, sağlıklı beslenme, nitel çalışma 


Keywords: