BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ÇİĞDEM ÖZGEL, Demet AKDENİZ ÖDEMİŞ, Şeref Buğra TUNÇER, Didem TAŞTEKİN, Hülya YAZICI
PANKREAS KANSERLİ HASTALARIN PERİFERİK KANINDA EPS8 VE KANK1 GEN EKSPRESYONLARININ İNCELENMESİ
 
Pankreas kanseri, erken evrede tanısı mümkün olmayan, etkin tedavisi bulunmayan bir hastalıktır. Pankreas kanseri için tek küratif seçenek cerrahi rezeksiyondur ve genel sağkalım oldukça kısadır. Pankreas duktal adenokarsinomasının yönetiminde kullanılan FDA onaylı tek biyomarker CA19-9’dur. Rutin uygulamada pankreas kanserinin erken teşhisi için kullanılan herhangi bir tarama testi bulunmamaktadır. Bu nedenle yeni terapötik hedeflerin araştırılması, yararlı prognostik markerların belirlenebilmesi için çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır. Yayınlanan in silico çalışmalarda ve literatür taramasında belirlenen EPS8 ve KANK1 gen ekspresyon düzeylerinin pankreas kanserinde son derece önemli olduğu gösterilmiştir. EPS8 geni normal pankreas hücrelerinde eksprese edilmezken pankreas tümörü hücrelerinde ekspresyonu son derece yüksektir. Ayrıca, her iki gen hücre iskeleti sistemiyle ilişkilidir. Kanser gelişiminde ve metastazda hücre iskeleti önemli bir yer tutmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada 68 pankreas kanserli hasta ile 71 sağlıklı kişide EPS8 ve KANK1 genlerinin ekspresyon düzeyi incelenmiş ve erken teşhis için biyomarker olup olamayacakları araştırılmıştır. Katılımcıların periferik kanından elde edilen RNA’dan qPCR yöntemiyle bu genlerin ekspresyonları belirlenmiş ve SPSS 28.0 ile sonuçlar analiz edilmiştir. Sonuç olarak; pankreas kanserli hastaların periferik kanında EPS8 ekspresyon düzeyinin sağlıklı kontrollere göre 1,62 kat; KANK1 ekspresyon düzeyinin ise 2,88 kat arttığı ve bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p < 0,05) görülmüştür. Özetle, EPS8 ve KANK1 genlerinin pankreas kanseri için periferik kanda non-invaziv biyomarkerlar olarak kullanılıp kullanılamayacağını gösteren ROC analizinde her iki genin de istatistiksel olarak anlamlı biyomarkerlar olduğu saptanmıştır. ORCID NO: 0000-0002-3014-0843, 0000-0002-2271-8481, 0000-0001-8023-3223, 0000-0002-8919-0482

Anahtar Kelimeler: Pankreas kanseri, Gen ekspresyonu, EPS8, KANK1, Diyagnoz, Prognoz 


Keywords: