BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Arzan DİLEK, Rukiye Gülay ÖZTÜRK
ORGANİK ÜRÜNLERE YÖNELİK MARKA SADAKATİNİN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
2000'li yıllardaki yüksek tüketici talebinin sonucu olarak ortaya çıkan değişen tüketim alışkanlıkları, kontrolsüz üretim kalıplarının yarattığı tahribat sonucu yaşanan değişimler ve yoğun tüketim talebinin sonucu olarak ortaya çıkan anarşik üretim modelinin yol açtığı kayıplar, organik tarımın önemini artırmıştır. Son yıllarda, tüketim alışkanlıkları gözden geçirilmiş ve organik ürünlere olan ilgi artmıştır. Tüketiciler, organik ürünleri sağlığı geliştirici olarak algılamakta ve sağlıklı bir yaşam tarzıyla ilişkilendirmektedir. Bu makalenin amacı, Türkiye’de organik ürünlere yönelik marka sadakatinin satın alma niyetine üzerine etkilerini araştırmaktır. Araştırma demografik ayrımında, yaş aralıkları özellikle jenerasyonlara göre bölümlenmiştir ve jenerasyonların tercihleri incelenmiştir. Bu çalışma için çevrimiçi bir anket hazırlanarak uygulanmıştır. Hazırlanan "Organik Marka Sadakati Ölçeği" ve "Organik Marka Satın Alma Niyeti Ölceği"nin iç tutarlıklarını test etmek için Cronbach Alpha analizi; yapısal geçerliliklerini test etmek için ise Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Toplam 598 anket doldurulmuş ve incelenmiştir. Toplanan veriler SPSS yazılımı ile analiz edilmiştir. Sonuçlar betimsel ve betimsel analizler, bağımsız örneklem, t-testi, Mann-Whitney u, tek yönlü varyans analizi ve Kruskal Wallis-h analizi uygulanarak sunulmuştur. Marka sadakatinin satın alma niyeti üzerindeki etkisini belirlemek için yapısal eşitlik modeli oluşturulmuştur. Çalışma, tüketicilerin organik ürünlere olan sadakatinin satın alma niyetini pozitif yönde etkilediğini ve marka sadakatinin demografik özellik ve kuşaklarla fark oluşturmadığı sonucuna varmıştır. Markaların pazarlama stratejilerinde, öncelikli olarak marka sadakati ve satın alma ilişkisini dikkate almaları önerilmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID ID. 0000-0002-7295-5733, 0000-0002-7090-8044)

Anahtar Kelimeler: Organik Ürünler, Marka Sadakati, Organik Ürün Marka Sadakati 


Keywords: