BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ÖZTAĞ, Murat DOĞAN, Hilal DEMİRKESEN BIÇAK, Kübra ERGAN
OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA BESLENME EĞİTIMININ BESIN SEÇIMLERINE ETKISI
 
Amaç: Bu araştırma, okul çağındaki çocuklara verilen beslenme eğitiminin, yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluşan hastalıkların önlenmesinde ve çocukların, toplumun doğru beslenme alışkanlıkları kazanmasında etkili ve kolay uygulanabilir bir yöntem olup beslenme eğitiminin besin seçimleri üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma yarı deneysel, kontrol grupsuz ön test-son test deneme modeli ile yapılmış olup, çalışmaya İstanbul İli Bahçelievler ilçesindeki ortaokullarda öğrenim gören 334 (157 kız, 177 erkek) öğrenci dâhil edilmiştir. Öğrencilere okul çağı çocuklarının tanıtıcı özelliklerini, beslenme alışkanlıklarını ve beslenme bilgi düzeylerini içeren bir anket formu, beslenme eğitimi başlamadan önce ve beslenme eğitimi tamamlandıktan sonra olmak üzere 2 kez uygulanmıştır. 8 haftalık eğitim kapsamında öğrencilere yeterli ve dengeli beslenmenin önemi ve nasıl olması gerektiği, 5 temel besin grubu ve sağlıklı beslenme önerileri anlatılmıştır. Eğitim sonunda uygulanan anket ile besin seçimleri davranışlarında değişim olup olmadığına bakılmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 11,7±0,45 yıl olup %47,1’i kız öğrenci ve %52,9’u erkek öğrencidir. Erkek öğrencilerin %79,1’i sağlık algısını iyi ve mükemmel olarak değerlendiriyorken kız öğrencilerde bu oran daha düşük olup %67,5’tir (p<0,05). Eğitim öncesi ve sonrası besin seçimlerinde katılımcıların tuz tüketimi, hamur işleri tüketimi, yağ tüketimi, işlenmiş et tüketimi, ekmek türü tüketimi ve mayonez-ketçap tüketimlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p<0,05). Sonuç: Katılımcıların eğitim sonrası besin tercihleri daha sağlıklı yönde gelişmiştir. Beslenme eğitiminin okul çağı çocuklarda besin seçimlerini etkilediği ve sağlığı geliştirmedeki rolü ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okul Çağı, Beslenme Eğitimi, Besin Seçimi 


Keywords: