BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail BÜYÜKCERAN
MİNİMAL İNVAZİV TEKNİKLE OPERE EDİLEN TİBİA KIRIKLARINDA OBEZİTENİN KIRIK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Giriş: Obezite tüm yaş gruplarını etkileyen küresel bir salgın olarak dikkat çekmektedir. Tip 2 diyabet, hipertansiyon, non alkolik yağlı karaciğer hastalığı gibi birçok komorbid durumla ilişkilendirilmiştir. Kemik sağlığı ile etkisi literatürde tartışmalı sonuçlar bulunmaktadır. Kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulduğu yumuşak doku travması olarak tanımlanan kırık; kendiliğinden onarım ve rejenerasyon yeteğine sahiptir. Kırık mutlak stabilite ile elde edilen primer kemik iyileşmesi veya mutlak stabilitenin sağlanamadığı sekonder kemik iyileşmesi ile sonuçlanır. Bu aşamalar mezenkimal kök hücre göçü, proliferasyonu ve farklılaşması ile akut enflamatuar yanıt, kallus oluşumu, kallusun kemikleşmesi ve vaskülarizasyonu ile trabeküler kemiğin yeniden modellenmesidir. Kırık iyileşmesini etkileyen birçok lokal ve sistemik faktör bulunmaktadır. Bu çalışmada amacımız sistemik bir hastalık olup, lokal etkileri de olan obezitenin kırık iyileşme üzerine etkisini araştırmaktır. Hastalar ve Metod 01.03.2018-01.06.2020 tarihleri arasında Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine başvuran ve izole kapalı tibia kırığı olan 24 hasta çalışmaya dahil edildi. Retrospektif olarak tasarlanan bu çalışmada 14 kadın, 10 erkek hasta var idi ve yaş ortalaması 47 (18-69) olarak saptandı. Hasta yaşı 18 altında olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Hastalar vücut kitle indeksine (VKİ) göre hastalar 2 gruba ayrıldı. VKİ 30 ve daha yüksek olanlar grup 1 (16 kişi), VKİ 30’dan küçük olanlar grup 2 (8 kişi) olarak sınıflandırıldı. Bu hastaların tümünde kırık cerrahi endikasyona sahipti ve tüm hastalar kırık hattının açılmadığı minimal invaziv cerrahi teknik ile, aynı cerrah tarafından opere edildi. Sonuçlar: Bu hastaların kaynama süresi ve işe dönüş süresi istatistiksel olarak hesaplandı. Ortalama takip süresi 13 ay (min 11-max 20 ay) olarak bulundu. Kaynama süresi bakımından grup 1 ile grup 2 arasında istatistiksel olarak bir fark bulundu. İşe dönüş süreleri arasında arasında istatistiksel olarak anlamı bir fark saptanmadı. Çıkarım Obezitenin kırık iyileşmesi üzerine incelediğimiz bu çalışmada obez hastalarda kırık kaynama süresinin daha geç olduğunu saptadık. Çalışmadaki hasta sayısının artırılarak literatürde yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Travma, Tibia, Kırık, Obezite, Kaynama 


Keywords: