BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özlem AĞIREL, Ceyda OKUDU
KEMOTERAPÖTİK AJAN PAKLİTAKSELİN ADİPOZ DOKU KAŞEKSİSİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Kaşeksi; geleneksel beslenme desteği ile tamamen geri döndürülemeyen, ilerleyici fonksiyonel bozukluklara yol açan, iskelet kası ve yağ kütlesi kaybı ile karakterize olan çok faktörlü bir sendromdur. Kaşeksinin potansiyel biyobelirteçlerinden olan ve AZGP1(Alpha-2-Glycoprotein 1, Zinc-Binding) geni tarafından kodlanan çinko-α2-glikoprotein (ZAG), lipit mobilize edici bir faktör olarak tanımlanmıştır. Adipoz doku preadipositlerin PPARγ ve C/EBPα gibi transkripsiyon faktörlerinin etkisi ile olgun adiposit hücrelerine dönüşmesi ile oluşmaktadır. AZGP1’ in, bu transkripsiyon faktörlerini baskılayarak adiposit farklılaşmasını ve lipit birikimini engellediği daha önceki yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Ayrıca, AZGP1’in UCP-1(Uncoupling protein 1)’in ekspresyon seviyelerini arttırarak beyaz adiposit hücrelerinin kahverengi adipositlere farklılaşmasını tetiklediği bildirilmiştir. Literatürde yer alan bu veriler değerlendirildiğinde AZGP1’ in enerji harcamasını ve yağ dokusu kaybını hızlandırarak kaşekside yağ katabolizmasını artırdığı sonucuna ulaşılmaktadır. Paklitaksel birçok kanser türünün tedavisinde sıklıkla kullanılan bir kemoterapötik ajandır ve paklitaksel ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında adiposit farklılaşmasını ve AZGP1 ekspresyonu nasıl etkilediğini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, adipogenez sürecinde zaman bağımlı olarak uygulanan paklitakselin lipid birikimi ve kaşeksi ilişkili AZGP1 geni ifadelenmesi üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, insan preadiposit hücreleri 37°C ve %5 CO2 şartlarında ticari olarak satın alınan preadiposit büyüme besiyerinde çoğaltılmıştır. Çoğalan hücreler 12 kuyucuklu hücre kültür tabaklarına her kuyucukta 1000 hücre olacak şekilde ekilmiş ve farklılaşmanın tamamlanma süreci olan 15 gün boyunca 3 gün ara ile 50nM paklitaksel+farklılaşma mediumu uygulanmıştır. Uygulama zaman bağımlı olarak 0. Gün, 3. Gün, 6. Gün ve 12. Gün paklitaksel+farklılaşma besiyeri şeklinde yapılmıştır. 15. Günün sonunda lipid birikiminin tespiti için hücreler Oil Red O boyama yapılmış ve gen analizi için total RNA izolasyonu yapılmıştır. Çalışmamızın sonuçlarına göre farklı zamanlarda verilen paklitakselin, insan preadipositlerinde farklılaşmayı ve lipit birikimini baskıladığı (p<0.01) tespit edilmiştir. RT-PCR (gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu) ile yapılan gen ifade analizi sonucunda zaman bağımlı uygulanan paklitakselin, PPARγ gen ifadesini azalttığını (p<0.05) ancak AZGP1’ın gen ifade seviyesinde bir değişikliğe neden olmadığı (p>0.05) tespit edilmiştir. Sonuç olarak paklitakselin adipogenez sürecini baskıladığı ve bu süreçte PPARγ gen ifadesini baskıladığını ancak kaşeksi biyobelirteci olan AZGP1’ in gen ifadesinde anlamlı bir değişim göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Gen düzeyinde yapılan bu çalışmanın bir sonraki aşaması olarak ZAG protein seviyesindeki değişimin ve muhtemel kaşeksi yolaklarının saptanarak paklitaksel etkisinin analiz edilmesi planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adipogenez, AZGP1, kaşeksi, paklitaksel 


Keywords: