BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kezban ŞAHİN, Gamze AKBULUT
GENÇ YETİŞKİNLERİN AKDENİZ DİYETİNE UYUMLARI İLE MENTAL SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: KESİTSEL BİR ARAŞTIRMA
 
Depresyon, anksiyete ve stres yaygın görülen mental sağlık problemleri olup özellikle genç yetişkinlerin yaşamını birçok açıdan olumsuz etkilemektedir. Bireylerin beslenme durumunun iyileştirilmesi, mental sağlık sorunlarının olumsuz etkilerini azaltabilir. Bununla birlikte genç yetişkinlerde konuya ilişkin yapılan araştırmaların sayısı oldukça sınırlıdır ve sonuçları çelişkilidir. Bu çalışma, genç yetişkinlerin (18-25 yaş) Akdeniz diyetine uyum düzeyi ile depresyon, anksiyete ve stres arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışma verileri, yaklaşık 10 dakika süren online anket (Google Form) aracılığıyla toplanmıştır. Veri toplama formunda demografik bilgiler, antropometrik ölçümler (vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve beden kütle indeksi), Akdeniz diyetine uyumu ölçen Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği (MEDAS) ve mental sağlık durumunun değerlendirildiği Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği-21 (DASÖ-21) bulunmaktadır. Tüm istatistikler için anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Çalışmaya 273 (E:41; K:232) genç yetişkin katılmıştır. Akdeniz diyetine bağlılığı yüksek olan grupta düşük olan gruba kıyasla depresyonu olmayan (%50,8), anksiyetesi olmayan (%81,0) ve stresi olmayan (%71,4) bireylerin oranı daha yüksektir. Ancak gruplar arasındaki oran farkı anlamlı değildir (p>0,05). Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği skoru ile depresyon (r:-0,139; p<0,05) ve stres (r:-0,127; p<0,05) arasında negatif korelasyon vardır. Sonuç olarak Akdeniz diyetine uyum düzeyinin artmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi, genç yetişkinlerde depresyon ve stresin önlenmesi açısından önemli olabilir. Ek olarak yetişkinlik dönemine fizyolojik ve psikolojik olarak sağlıklı bir zemin hazırlayabilir. ORCID NO: 0000-0001-9278-9130

Anahtar Kelimeler: Akdeniz diyeti, Mental sağlık, Genç yetişkin, Depresyon, Stres 


Keywords: