BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve Şuay ÜÇGÜL, Ela TARAKCI, Nimet Bilge KALKAN
FİZİKSEL AKTİVİTE DANIŞMANLIĞI VE PİLATES EGZERSİZLERİNİN PREDİYABET VE TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA METABOLİK KONTROL DEĞİŞKENLERİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
 
Çalışmamızın birincil amacı, prediyabet ve tip 2 diyabet hastalarında fiziksel aktivite danışmanlığının ve pilates egzersizlerinin metabolik kontrol değişkenleri üzerine etkisini, ikincil amacı ise fiziksel aktivite seviyesi ve denge üzerine etkilerini değerlendirmektir. Hastalar PİFAD, FAD ve Kontrol Grubu olmak üzere üç gruba randomize edildi. Her grupta 15 prediyabetli, 15 diyabetli olmak üzere çalışmada toplam 90 hasta vardı. Tüm gruplar aile hekimi kontrolünde takip edildi. Müdahale gruplarından PİFAD, pilates ve fiziksel aktivite danışmanlığı; FAD sadece fiziksel aktivite danışmanlığı aldı. Pilates bireysel olarak haftada 2 gün fizyoterapist gözetiminde yaptırıldı, katılımcılardan haftanın 1 günü evde ihtiyaçlarına uygun programlanan kuvvetlendirme egzersizlerini yapmaları istendi. Fiziksel aktivite danışmanlığında ACSM’nin kişi bazlı 5A modeli uygulandı. Haftanın en az 3 günü olmak kaydıyla orta ve/veya yüksek şiddetli aerobik egzersiz, haftada 3 gün kuvvetlendirme egzersizleri önerildi. Glisemik kontrol için HbA1c, açlık kan şekeri; lipid değerlerde HDL, LDL, total kolesterol, ve trigliserid değerleri ölçüldü. Vücut kompozisyon parametrelerinden vücut ve yiseral yağ yüzdesi, vücut kitle indeksi; antropometrik ölçüm olarak bel ve kalça çevresi kaydedildi. Fiziksel aktivite seviyesini objektif değerlendirmek için pedometre, subjektif değerlendirmek için IPAQ-SF kullanıldı. Berg denge testi ile fonksiyonel denge değerlendirildi. Tedavi sonunda PİFAD grubunda glisemik kontrol değişkenlerinde, kontrol grubunda ise sadece total kolesterol düzeyinde anlamlı iyileşme görüldü. PİFAD grubu fiziksel aktivite seviyesi ve denge parametrelerindeki iyileşme farkı açısından diğer gruplardan üstündü. Tedavi öncesi ve sonrası değerlendirmede müdahale gruplarında prediyabetli, kontrol grubunda ise diyabetli bireylere yapılan uygulamalarda daha çok parametrede anlamlı gelişme olduğu kaydedildi. Sonuçta, pilates diyabet ve prediyabet tedavisinde önemli kazanımların sağlandığı tercih edilebilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: diabetes mellitus, prediyabetik durum, fiziksel aktivite, egzersiz hareket teknikleri, danışmanlık 


Keywords: