BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Derya BİRİKEN
BİOFENOL IÇERIĞI YÜKSEK OLAN NATURAL SIZMA ZEYTINYAĞI (EVOO)’NIN STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE PSEUDOMONAS AERUGINOSA’YA KARŞI BAKTERISIDAL ETKILERININ ARAŞTIRILMASI
 
Staphylococcus aureus ve Pesudomonas aeruginosa özellikle hastane kaynaklı enfeksiyonların önde gelen fırsatçı patojenleri olarak tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sızma zeytinyağı (EVOO), zeytin ağacının (Olea europaea L.) meyvelerinin mekanik olarak preslenmesiyle elde edilen bir besindir. Tarih boyunca tüm Akdeniz kültürleri zeytinyağına ‘Sıvı altın’ diye atıfta bulunmuştur. Büyüleyici tadı, dokusu ve gastronomideki rolü, buna katkıda bulunan niteliklerden bazıları olmuştur. Ancak zeytinyağı, sağlık söz konusu olduğunda da harika bir müttefiktir: antiinflamatuar özelliklerden kardiyovasküler sistem için faydalara ve hatta yakın zamanda keşfedilen antitümör etkilere kadar olumlu etkileri bulunmaktadır. Çalışmamızda, Biofenol içeriği yüksek oranda olan Natürel sızma zeytinyağı’nın Staphyolococcus aureus ve Pesudomonas aeruginosa’ya karşı bakterisidal etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.Çalışmamızda 1/5 oranında PBS ile dilüye edilmiş yüksek fenol içeriğine sahip bir zeytin yağının, ml’sinde 107 S. aureus ve P. aeruginosa’ a karşı oluşturacağı bakterisidal etkiyi değerlendirmek için 96 kuyucuklu pleytlerde 1/1 oranında karşılaştırılmış 4 saat 37°C’lik etüvde inkübasyonun ardından her bir kuyucuktaki süpernatan toplanmış uygun dilüsyonları yapılarak S. aureus için kanlı agara, P. aeruginosa için ise Eosin Methylene Blue (EMB) agar ekimleri yapılmıştır. Ertesi gün plaklarda meydana gelen koloniler sayılmış ve mikroorganizma kontrolleri ile karşılaştırılarak bakterisidal etki yüzdeleri hesaplanmıştır. Buna göre EVOO zeytinyağının S. aureus’a karşı ortalama %91.8 baktesidal etki gösterdiği buna karşın P. aeruginosa’ya karşı ise etkisiz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Gram negatif bakterilerin Gram pozitif bakterilere göre Natürel sızma zeytinyağına karşı daha dirençli olduğu söylenebilir. Bu, Gram-negatiflerin, Gram-pozitif bakterilerde bulunmayan dış hücre (duvar) zarları tarafından sağlanan zeytinyağına maruziyetinden korunmaya bağlanabilir. Sonuçlar, yüksek fenollü zeytinyağın Gram-pozitif bir bakteri olan S. aureus’a karşı güçlü antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Zeytinyağı, güçlü antimikrobiyal, bakteri 


Keywords: