BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülsüm BİNGÖL, Özge ÖZDEN
BEDEN KİTLE İNDEKSİ İLE SOL ATRİYAL VOLÜM İLİŞKİSİ
 
Giriş: Dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan obezite , direkt ya da dolaylı olarak birçok sağlık sorununu beraberinde getirmektedir. Bunlardan kardiyovasküler hastalıklar önemli bir grubu oluşturmakta; özellikle atriyal fibrilasyon (AF), diyastolik disfonksiyon ve kalp yetmezliği gibi hastalıkların riskini arttırmaktadır . Sol atrial volüm ( SAV) artışının atrial aritmilerle özellikle de AF ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Biz de çalışmamızda bilinen kalp sağlığı sorunu olmayan genç erişkinlerde beden kitle indeksi (BKI) ile SAV arasındaki ilişkiyi göstermeyi planladık . Gereçler ve Yöntem: Çalışmamız Mayıs 2021-Kasım 2021 tarihleri arasında kardiyoloji polikliniğine başvurmuş ve kontrol amaçlı ekokardiyografi çekimi yapılan bilinen herhangi bir kardiyak hastalığı olmayan hastalar içerisinde sol atrial volüm ölçümü yapılmış 161 hastayı içermektedir. Bu hastaların sol atrium çapları ve volümleri yapılan ekokardiyografi çekimlerinden ve BKI ‘leri hastane sistemindeki veritabanından retrospektif olarak hesaplandı. Hastalar BKI değerlerine göre 4 gruba ayrıldı (normal kilolu (18,5-24,9) fazla kilolu (25-29,9) 1. derece obez (30 -34,9) ve 2. derece obezi (35-40)) İstatistik analizler SPSS 21 kullanılarak yapıldı. Değişkenlerin normal dağılıma uyup uymadığı Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk testleri ile belirlendi. Değişkenlerin normal dağılıma uydukları görüldüğü için ortalama ve standart sapma kullanıldı. Ordinal gruplar ile bağımlı değişken arasındaki ilişki one-way ANOVA kullanılarak yapıldı. Gruplar arasındaki farklılık için Tukey HSD testi kullanıldı.SAV ile sayısal BKI arasındaki ilişki ise Pearson korelasyon analizi ile incelendi. Sonuçlar: Çalışmaya 161 hasta dahil edildi . Normal kilolu hastaların (N=59) BKI ortalamaları 22,6; fazla kilolu hastaların (N=51) ise 27,2 olduğu görülmüştür. 1. derece obez hastaların (N=22) BKI ortalamaları ise 31,9 iken 2. derece obez hastaların (N=29) ortalaması 39,9’dur. Normal kilolu hastaların sol atrium çapları fazla kilolu (p=0,004), 1. derece obez (p=0,001) ve 2. derece obez (p=0,000) hastalara göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Benzer anlamlılık düzeyinde farklılık diğer gruplar arasında görülmemiştir. Normal kilolu hastaların SAV’leri ; fazla kilolu (p=0,002), 1. derece obez (p=0,012) ve 2. derece obez (p=0,001) hastalara göre anlamlı düzeyde düşük olduğu bulunmuştur. BKI’de görülen artış sol atrial hacimdeki artışı etkilemektedir. Tartışma: Obezite , yetişkinlerde sık görülen ve önemli morbidite/mortalite nedenlerinden biri olan AF’ nu kolaylaştırıcı faktörlerden biridir . Obezite ayrıca hipertansiyon, diabetes mellitus gibi birçok kronik hastalığa da zemin hazırlamaktadır. Bu durumlar AF gelişimi için kolaylaştırıcı olmasının yanısıra AF’nu olan hastalarda inme riskinin artmasına yol açmaktadır . Sol atrial volüm artışının da AF gelişimi için perediktör olduğu bilinmektedir. Biz hastalarımızda SAV artışına yol açabilecek başka ek hastalık olmamasına rağmen normal kilou hastalara göre BKI artmış hastalarda SAV leri yüksek saptadık. Bu durumun henüz bir sağlık problemi olmayan hastalarda AF riskini arttıracağını öngörüyoruz .

Anahtar Kelimeler: Beden Kitle İndeksi, Obezite, Sol Atrial Volüm,Atriyal Fibrilasyon 


Keywords: