BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mihrican KAÇAR, Filiz YANGILAR, Sevil KARAHAN YILMAZ, Nazife YILMAZ
ADÖLESANLARDA OKUL PERFORMANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE BESİN DESTEKLERİ KULLANIM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Adölesan dönemde, yeterli ve dengeli beslenme okul performansı ile ilişkilidir. Adölesan dönemde sağlıklı ve sürdürülebilir bir beslenme programı ile hastalıklara karşı direnç kazanılır; malnütrisyon, büyüme-gelişme geriliği, beslenme ile ilişkili akut ve kronik hastalıklar önlenebilir. Adölesan bireylerin artan gereksinimlerinin karşılanmasında çeşitli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu araştırmada adölesan bireylerde sınav kaygısının, sınav döneminde baş gösteren sağlık problemleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi ve okul performansına etki eden alt boyutların belirlenmesi amaçlanmıştır. Sınav başarısında beslenme farkındalığı, vitamin, mineral, balık yağı, probiyotik vb. desteklerin kullanım sıklığı, ders çalışma performansını artırmak için tercih edilen sağlıksız seçimler üzerinde durulmuştur. Veriler 2019 yılında Erzincan ilinde bulunan liselerde öğrenim gören 16-18 yaş aralığındaki 200 sağlıklı adölesanda; sosyo-demografik özellikler, fiziksel özellikler, sağlık durumları ve beslenme alışkanlıklarına yönelik sorular içeren tanımlayıcı özellikler formu ve Westside Sınav Kaygısı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma bulguları SPSS istatistik paket programı ve uygun istatistiksel testler kullanılarak değerlendirilmiştir. Katılımcıların %46.5’i erkek, %53.5’i kız öğrencilerden oluşmaktadır. Erkek öğrenciler ve kız öğrenciler arasında beslenmelerini sağlık açısından puanlamada anlamlı farklılık söz konusudur(p<0.05). Sınav kaygı puanı ile başarıyı etkilediği düşünülen besin takviyelerinin kullanımı, uyku süresi ve uyanık kalmak için besin tüketme durumu arasında ilişki saptanmıştır(p<0.05). Adölesan bireyler toplumdaki risk gruplarındandır ve gelecek nesillerin sağlıklı ve akademik anlamda başarılı bireyler olması için adölesan bireylerin beslenmesine önem verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sınav Kaygısı, Okul Performansı, Besin Takviyesi, Beslenme, Farkındalık 


Keywords: