BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Orhan ARAS
56 HASTALIK BESLENME JEJUNOSTOMİSI DENEYIMIMIZ; ENDIKASYONLAR VE KOMPLIKASYONLAR
 
Giriş: Proksimal obstrüksiyon nedeniyle enteral beslenemeyen yada proksimal enteral sistemin kısa veya uzun vadede kullanılmasının riskli olduğu durumlarda jejunal beslenme yöntemleri ön plana çıkmaktadır. Cerrahi olarak jejunuma yerleştirilen tüpler ile uzun süre ciddi komplikasyonlar yaşanmadan enteral beslenme sağlanabilir. Bizde çoğunluğunu malingnite hastarının oluşturduğu 56 hastalık tecrübelerimizi aktarmayı hedefledik. Metod: Ocak 2014-Kasım 2020 tarihleri arasında kliniğimizde uyguladığımız beslenme jejunostomilerinin endikasyonları, primer hastalıkları,cinsiyetleri, yaşları ve yaşadığımız komplikasyonları retrospektif olarak taradık. Bulgular: 14’ü kadın 42’si erkek toplam 56 hasta değerlendirildi. 48 hasta malign nedenlerle, 8 hasta ise bening nedenlerle işleme tabi tutuldu. Hastaların 17’ sine obstrüksiyona sebep olan neoadjuvan tedavi planlanan tümör nedeniyle, 18 ‘ine obstrüksiyona neden olan ve inoperabl olan tümör nedeniyle, 15’ine cerrahi işlem sonrası erken beslenme amacıyla, 1’ine koreviz madde içimi sonrası oluşan striktür nedeniyle, 5’ine ise subtotal gastrektomi hikayesi nedeniyle endoskopik tüp açılamaması nedeniyle işlem uygulandı. 5 hasta jejunostomisinin çıkması nedeniyle işlemden 3 ay sonraki süreçte hastaneye başvurdu, hepsinde tekrar yatak başı aynı alandan tüp takıldı. 6 hastada tüp etrafından sızdırma şikayeti oldu, 1 hastada yara yerinden kanama, 1 hastaya erken dönem ileus, 4 hastada ise erken dönem beslenmeye bağlı distansiyon gelişti. 1 hastada tekrar cerrahi işlem uygulanması gerekti. Diğer komplikasyonların hepsi yatak başı uygulanan işlemler ve konservatif yöntemlerle tedavi edildi. Sonuç: Proksimal intestinal sistemin obstrüksiyonu yada erken dönem cerrahi nedeniyle kullanılamadığı özellikle malignite hastalarında cerrahi beslenme jejunostomi işlemininin düşük oranda majör komplikasyon ile uygulanabileceğini tecrübe ettik.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: beslenme jejunostomisi, nutrisyon, malignite 


Keywords: