BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seher Seçkin SIĞIRCI, Tevhide ZİVER SARP
ÜNİVERSITE ÖĞRENCILERININ BESIN ETIKETI OKUMA ALIŞKANLIKLARININ VE TUTUMLARININ SAPTANMASI
 
Amaç: Gıdaların üzerinde bulunan besin etiketleri, tüketicinin gıda hakkındaki bilgiye erişmesini ve bu sayede tükettikleri ürünün kalitesini ve gıda güvenliğini belirlemede önemli bir belirteçtir. Üniversite öğrencilerinin kısıtlı zaman ve mekan, ekonomik durum gibi nedenlerden ötürü paketli gıda tüketimleri artmaktadır. Bu konunun önem taşıması ve etiketi okuma ve tutumu ile ilişkili Türkçe dilde geliştirilmiş bir ölçek bulunmaması nedeni ile bu araştırmada Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) okuyan öğrencilerin besin etiketi okuma alışkanlıkları ve tutumlarını belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (K.K.T.C.) bulunan DAܒde anadili Türkçe olan 417 gönüllü öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmaya katılan öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen ölçeğin yer aldığı anket uygulanmıştır. Ölçeğin, geçerlilik ve güvenirliğinin test edilmesi için Cronbach alfa ve yarıya bölme (split-half) testleri, madde toplam korelasyon testleri yapılmıştır. Sonuç ve Öneriler: Yapılan analizler sonucunda ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır. Katılımcıların, Besin Etiketi Okuma Tutum Ölçeği’nden ortalama 71,66±16,15 puan aldığı belirlenmiş olup, kadınların, aldıkları puanların, erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Besin etiketi okuyan katılımcıların, ölçekten aldıkları puanlar okumayanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur (p<0,05).Yapılan araştırmanın sonucuna göre; DAÜ lisans öğrencilerinin besin etiketi okuma alışkanlıklarının yüksek olduğu ve besin etiketi okumanın, besin etiketi okuma tutumunu pozitif olarak etkilediği saptanmıştır. Geliştirilen ölçek kullanılarak bireylerin besin etiketi okuma tutumları ile sağlıklı beslenme tutumları ve güvenli besin bilgisi arasındaki ilişkinin araştırılacağı yeni çalışmaların yararlı olabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Besin etiketi, Beslenme, Besin etiketi okuma alışkanlığı 


Keywords: