BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali KÖSE, Gül ERGÖR
TÜRK TOPLUMUNDA MULTİMORBİDİTE SIKLIĞI VE OBEZİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Giriş: Multimorbidite bir bireyde birden fazla kronik hastalığın varlığı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı multimorbidite sıklığını ve obezite ile multimorbidite arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Bu araştırma için TÜİK’in 2019 yılında yaptığı Türkiye Sağlık Araştırması’nın verileri kullanılmıştır. Multimorbidite tanımına dahil edilen hastalıklar astım, miyokard enfarktüsü, koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, inme, artroz, bel ve boyun fıtığı, diyabet, depresyon ve kronik böbrek hastalığıdır. Hastalıklar kişi beyanına dayalıdır. Tek değişkenli analizlerde ki-kare testi kullanılmıştır. Obezite ile multimorbidite arasındaki ilişki lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir. Model yaş grubuna, cinsiyete ve öğrenim düzeyine göre düzeltilmiştir. Kurum izni TÜİK’ten, etik kurul onayı ise 01.03.2021 tarihli 2021/07-33 sayılı karar ile DEÜ Etik Kurul’undan alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya 40 yaş ve üzeri 4348 erkek, 5177 kadın katılmıştır. Multimorbidite sıklığının kadınlarda erkeklere göre istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur (K:%61,5, E:%35,9 p<0,001). Öğrenim düzeyi düşük olanlarda orta ve yüksek öğrenim düzeyine sahip olanlara göre multimorbidite sıklığının istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür (Düşük: %54, Orta:%36,5, Yüksek:30,3 p<0,001). 81 yaş ve üzeri olan grupta multimorbidite sıklığının 40-60 ve 61-80 yaş gruplarına göre istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu (81 yaş ve üzeri: %71,4, 61-80: %64,4, 40-60: %41,5 p<0,001), obezitesi olanlarda da olmayanlara göre istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu saptanmıştır (obez olanlarda: %60,0, obez olmayanlarda %44,2 p<0,001). Obezitesi olanlarda olmayanlara göre multimorbidite varlığı 1.78 kat daha yüksektir (%95 GA 1.63- 1.97). Sonuç: Multimorbidite ülkemizde yaygındır ve obezite multimorbidite riskini artırmaktadır. Bulgular multimorbiditenin sürveyansı, önlenmesi ve yönetimi ile ilgili stratejilerde yol gösterici olabilir. ORCID NO: 0000-0002-8583-8982

Anahtar Kelimeler: Multimorbidite, Prevalans, Obezite 


Keywords: