BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe ÖZGÖKER, Tevhide ZİVER
TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE BESLENME DURUMU, METABOLİK KONTROL VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç:Tip 2 Diyabetli bireylerde beslenme alışkanlıklarının kötü olması nedeni ile metabolik kontrol yetersiz olmakta ve diyabete bağlı komplikasyonlar ortaya çıkarak bireyin yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu çalışma ile Gazimağusa bölgesinde yaşayan, Tip 2 diyabetli bireylerde beslenme durumu, metabolik kontrol ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem:Çalışma 127 kadın (%54.3) ve 107 erkek (%45.7) olmak üzere toplam 234 tip 2 diyabetli birey ile yürütülmüştür. Çalışmada, veri toplama tekniği olarak bireylere anket formu uygulanmıştır. Anket formu ile Tip 2 diyabetli bireylerin genel özellikleri, hastalığa ilişkin bilgileri, beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri, biyokimyasal bulguları, SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği’ne ilişkin durumları, 24 saatlik besin tüketim kaydı ve 24 saatlik fiziksel aktivite durumları sorgulanmıştır. Bulgular: Çalışmada katılımcıların diyabet yaşına göre SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin tüm alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu saptanmış (p<0,05), diyabet yaşı arttıkça katılımcıların SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin tüm alt boyutlarından aldıkları puanlar düşüş göstermiştir. Katılımcıların tıbbi beslenme tedavisi (TBT) uygulamalarına göre SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin tüm alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu saptanmış (p<0,05), TBT uygulama durumu arttıkça katılımcıların SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin tüm alt boyutlarından aldıkları puanlarında artış gösterdiği tespit edilmiştir. Katılımcıların, HbA1c değerleri ile enerji/canlılık/vitalite, sosyal işlevsellik ve genel sağlık algısı alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak negatif yönlü anlamlı ilişki (p<0,05) olduğu saptanmış, HbA1c değeri >%7 olan katılımcıların Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin bu alt boyutlarından aldıkları puanlar, HbA1c değerleri <%7 olan katılımcılardan anlamlı düzeyde düşük olduğu tespit edilmiştir. Sonuç ve Öneriler: Çalışmamızın sonucunda, Tip 2 diyabetli bireylerin beslenme durumu, metabolik kontrol ve yaşam kalitesi arasında ilişki olduğu saptanmıştır. Çalışma sonucuna göre diyabetli bireylerin düzenli takipleri sırasında yaşam kalitelerinin hem beslenme hem de klinik durum değerlendirilmesi açısından sorgulanması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Tip 2 DM, Yaşam Kalitesi, Beslenme Durumu, Metabolik Kontrol 


Keywords: