BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüseyin ÇİYİLTEPE
SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI KİLO VERME İLE YAŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Giriş: Obezite gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün artış gösteren küresel bir sağlık sorunudur. Sleeve gastrektomi bariatrik cerrahide sonuçları iyi bilinen bir ameliyat tekniğidir. İler yaş hasta grubunda sleeve gastrektominin etkinliği halen tartışmalıdır. Bu çalışmada yaşın sleeve gastrektomi sonuçlarına etkisi araştırılmıştır. Materyal Method: Tek cerrah tarafından Ekim 2018- Ekim 2019 tarihleri arasında morbid obezite nedeniyle sleeve gastrektomi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar 45 yaş altı (Grup 1) ve üstü (Grup 2) olmak üzere ikiye ayrıldı ve fazla kilo verme yüzdeleri (%EWL) karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 21’i (27,6) erkek, 55’i (%72,4) kadın toplam 76 hasta dahil edildi ve iki grup benzer idi. Ortanca yaş 36.3, Grup 1’de 30.4, Grup 2’de ise 50.9 idi. Ortanca VKİ 45.4 idi ve gruplar arasında fark izlenmedi (45,1 vs 46,5 ; p=0,18). ek hastalıklar açısından iki grup değerlendirildiğinde yaşlı olan grupta hipertansiyonun daha fazla görüldüğü izlendi (%5,6 vs %36,4; p=0.002). Birinci ay %EWL genç hasta grubunda ileri yaş gruba oranla daha yüksek saptandı (sırasıyla %27,7 vs %21,6 n:76 ; p=0.08). Üçüncü ve altıncı ay %EWL kıyaslandığında da genç hastalarda bu oranın daha yüksek olduğu saptandı (3. ay sırasıyla 54,9 vs 37,9 n:65; p=0.00 ve 6. ay 78,7 vs 59,9 n:54; p=0,00). Birinci yıl sonunda takibe devam eden 43 hastanın %EWL sırasıyla 96,0 ve 81,2 olup iki grup birbirine benzer idi (p=0.142). Hastaların takip yüzdesi 1,3,6,12 ay sırasıyla 100, 85.5, 71.1, 56.5 olup 45 yaş üzeri hasta grubunda tüm aylarda takibe gelme yüzdesi daha yüksekti. Sonuç: 45 yaşından küçük morbid obez hastaların sleeve gastrektomi sonrasında erken dönemlerde (1,3,6. Ay) kilo verme yüzdeleri 45 yaşından büyük hastalara göre daha daha yüksektir. Ancak birinci yıl sonunda hastaların kilo verme yüzdeleri benzerdir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Sleeve Gastrektomi, Fazla Kilo Verme Yüzdesi 


Keywords: