BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gökçe Sueda AYDOĞDU, Gamze AKBULUT
SEZGİSEL YEME DAVRANIŞI İLE AKDENİZ DİYETİNE BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışma yetişkin bireylerin sezgisel yeme durumu ve sezgisel yemenin alt boyutları ile Akdeniz diyetine bağlılık arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Yöntem: Çalışma Nisan-Haziran 2023 tarihlerinde Isparta, İstanbul, Balıkkesir/Bandırma illerinde yaşamakta olan 496 yetişkin birey ile yürütülmüştür. Çalışmadaki veriler; online ve yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket formu; bireylerin sosyo demografik bilgileri, antropometrik ölçümlerini, Akdeniz diyetine bağlılık ölçeğini (MEDAS) ve bireylerin sezgisel yeme durumunun değerlendirilmesi amacıyla ise sezgisel yeme ölçeği-2’yi (IES-2) içermiştir. Bulgular: Çalışmaya dahil olan bireylerin yaş ortalaması 27,9±10,31 yıldır ve bireylerin %81,7’si kadındır. Bireylerin %56,2’sinin sezgisel yeme durumuna sahip olduğu ve %27,6’sının ise yüksek düzeyde Akdeniz diyetine bağlılık gösterdiği bulunmuştur. Sezgisel yeme durumu ile Akdeniz diyetine bağlılık derecesi arasında anlamlı bir ilişki belirlenmemiştir. Bununla birlikte IES-2’nin alt boyutu olan koşulsuz yemeye izin verme (KYİ) ile MEDAS puanı arasında zayıf negatif bir ilişki bulunmuştur (r=-0.118, p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Yapılan bu çalışmada sezgisel yeme durumu ile Akdeniz diyetine bağlılık derecesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Literatürde de benzer sonuçlar bulan çalışmalar bulunmaktadır. Bu bağlamda sezgisel yeme durumunu etkileyebilecek yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı gibi etkenlerin de göz önüne alınarak IES-2 ve beslenme davranışı arasındaki ilişkiyi değerlendiren daha fazla çalışma yapılmalıdır. Bununla birlikte bu çalışmada IES-2 ölçeğinin KYİ alt boyutu ile MEDAS puanı arasında zayıf negatif bir ilişki bulunmuştur (r=-0.118, p<0.05). Bu sonuç IES-2’nin farklı alt boyutlarının beslenme üzerine farklı etkilerinin olabileceğini göstermektedir ve IES-2’nin alt boyutlarının beslenme ile ilişkisinin ayrıca değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır. ORCID NO: 0000-0001-6833-4224, 0000-0003-0197-1573

Anahtar Kelimeler: Sezgisel yeme, Akdeniz diyeti, Beslenme 


Keywords: