BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mert AŞİT, Savaş KARATAŞ
POLİKLİNİĞE GELEN TİP 2 DİYABET HASTALARININ B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Tip 2 diyabet (T2DM) hastalığı ve buna bağlı olarak kan parametrelerindeki değişiklikler önemli sağlık risklerinide beraberinde getirmektedir. Bu çalışma T2DM hastalarında B12 vitamin eksikliği sıklığını belirlemek ve B12 eksikliğinin kan glukoz, HbA1c kontrolü ve lipid parametreleri üzerine etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji bölümünde takipli 295 T2DM olan hasta değerlendirilmiştir. Kontrole çağırılan hastalar 8 saat aç kaldıktan sonra kan testi yapılmış ve standart laboratuvar teknikleri ile biyokimyasal parametreler belirlenmiştir. B12 vitamini < 180 mg/dl eksiklik olarak kabul edilmiş ve hastalar B12 vitamini eksikliği açısından gruplara ayrılmıştır. Serum Vitamin B12 düzeylerini belirlemek için kemoimulusan yöntemi kullanılmıştır. Veriler, SPSS sürüm 22.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, ABD) kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya toplam 295 T2DM hastası dahil edilmiştir. T2DM hastalarının %29,8’inde B12 eksikliği mevcuttur. Düşük B12 vitamini değerleri, kan şekeri kontrolü üzerinde anlamlı bir etki yaratmazken daha yüksek hipertrigliseridemi ile ilişkilendirilmiştir. Sonuç: Hiperglisemi vücutta B12 vitamini kullanımını değiştirip B12 düzeylerini yükseltmeye sebep olabilir. Mevcut çalışmaya göre serum vitamin B12 düzeyi kan şekeri ve HbA1c ile ilişkili bulunmadı ancak vitamin B12 eksikliği ile daha yüksek hipertrigliseridemi arasında ilişki bulunmuştur. Hipertrigliseridemi öyküsü olan hastaların B12 vitamini düzeyleri belirli periyotlarda kontrol edilmeli ve B12 vitamini eksikliği durumunda gerekli tıbbi ve beslenme tedavisi planlanmalıdır. ORCID NO: 0000-0003-2040-6924

Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabet, Hipertrigliseridemi, B12 vitamini eksikliği 


Keywords: