BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Celal KIZILKAYA
OBEZİTENIN TEDAVISINDE BARIATRIK CERRAHININ YERI: TEK MERKEZ KISA DÖNEM SONUÇLARIMIZ
 
Giriş: Obezite, pandemik olarak hızla yayılan metabolik bir hastalıktır. Son 30 yıl içinde obezite prevalansı %7'den % 25'e yükselmiştir. Diyet, egzersiz, bilişsel davranışçı terapi ve farmakoterapi gibi obeziteyi hedefleyen tedavilerin çoğu, daha önemli ve sürdürülebilir kilo kaybı sağlayabilen obezite cerrahisine kıyasla daha az etkilidir. Biz bu çalışmamızda morbid obezite nedeni ile operasyona aldığımız hastalarımızın orta dönem sonuçlarını paylaşmayı amaçladık. Materyal ve Metod: Çalışmamıza 2018-2020 yılları arasında Genel Cerrahi Kliniğinde obezite nedeni ile bariatrik cerrahi operasyonu geçiren toplan 180 hastanın bilgileri retrospektif olarak elde edildi. Çalışmaya obezite nedeni ile bariatrik cerrahi yapılan hastalar dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, operasyon öncesi BMI, operasyon öncesi komorbid hastalıkları, operasyon öncesi hepatobilier ultrasonografi (USG) bulguları, hangi cerrahi prosedürü geçirdikleri, cerrahi sonrası 1. yıl BMI, cerrahi sonrası komplikasyon olup olmadığı kayıt altına alındı. Bulgular: Çalışmaya toplam 180 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 35.23±9.42, kadın/erkek 151 (81.6%)/34 (18.4%) oranı idi. Ortalama VKİ 45.26±5.12 olarak tespit edildi. Ek hastalıklar değerlendirildiğinde 115 (63.8%) hastada ek hastalık varken, 65 (36.2%) hastada yoktu. Postoperatif 1. yıl VKİ ortalaması 27.01±3.98 bulundu. Hastalar operasyon tekniklerine göre Grup 1 (Sleeve gastrektomi) ve Grup 2 (gastrik bypass) olacak şekilde ayrıldı. Sonuç: Morbid obez bireylerde uzun sürelerde kilo kaybını sağlayan ve bunu koruyan tek tedavi yöntemi şuanki verilerle bariatrik cerrahidir. Çalışmamızdan elde ettiğimiz verilere göre 1 yıllık bariatrik cerrahi sonuçlarımız oldukça yüz güldürücüdür.

Anahtar Kelimeler: Obezite, obezite cerrahisi, bariatrik cerrahi, obezite tedavisi 


Keywords: