BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aslıcan ZERAL, Rabia SAĞLAM
OBEZİTE RİSK BİLGİSİ ORB-10 ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
 
Giriş: Obezite tüm Dünya’da yaygın olarak görülen önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Toplumdaki bireylerin obeziteye neden olan risk faktörlerine ilişkin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi, konuya ilişkin girişimlerin doğru bir şekilde planlanabilmesi açısından son derece önemlidir. Amaç: Bu araştırmanın amacı Obezite Risk Bilgisi ORB-10 Ölçeğinin Türk dilinde geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Metodolojik tipte yapılan bu araştırmanın evrenini Ocak 2021-Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul ve Tekirdağ’da bulunan iki fabrikada çalışan bireyler, örneklemini ise araştırmaya katılmaya gönüllü ve araştırmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 105 kişi oluşturdu. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Obezite Risk Bilgisi ORB-10 Ölçeği kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı. Bulgular: Ölçeğin dil geçerliği çeviri-geri çeviri yöntemi kullanılarak sağlandı. Uzman görüşleri eşliğinde Davis tekniği kullanılarak kapsam geçerliği değerlendirilen ölçeğin maddelerine ait KGİ skorları 0,9-1,0 arasında değişmekte idi. Ölçeğin KMO değeri 0,759 olarak belirlendi ve faktör analizinde ölçeğin orijinali ile uyumlu ve tek alt boyutlu olduğu saptandı. Ölçeğin Kuder-Richardson (KR-21) değeri 0,804 olarak bulundu. Ölçeğin maddelerine yönelik madde toplam korelasyonlarının 0,40’ın üzerinde olduğu ve herhangi bir maddenin silinmesinin Kuder-Richardson değerinde önemli bir yükselmeye sebep olmadığı belirlendi. Bu nedenle ölçekten hiçbir madde çıkarılmadı. Sonuç: Orijinali ile uyumlu olarak 10 maddeli ve tek alt boyutlu olan Obezite Risk Bilgisi ORB-10 Ölçeğinin Türk dilinde geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Geçerlik ve güvenirlik, Obezite, Obezite risk bilgisi 


Keywords: