BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Atilla KARATEKE
OBESİTE GEBELİKTE DÜŞÜK TEHDİT RİSKİNİ ARTTIRIR MI?
 
Amaç: Küresel dünyada sıklığı giderek artan obesite, Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından bir salgın olarak değerlendirilmektedir. Kadınlarda görülme oranı erkeklere göre daha fazladır. Obesite gebelikte de ciddi klinik sıkıntılara yol açabilmektedir. Gebelikte obesitenin preeklampsi, derin ven trombozu, gestasyonel diabet vs gibi klinik problemlerle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca doğum sonrası enfeksiyonlarda ciddi oranda artışa sebep olduğu bilinmektedir. Biz bu çalışmamızda gebelikte 1.trimesterde düşük tehditi ile obesite arasındaki ilişkiyi araştırmak istedik. Materyal-Metot: Hastanemize 2022-2023 yılları arasında başvuran hastalardan vücut kitle indeksi (BMI) 30’un üzerinde olan obesite gebeler (n:40) ile BMI’sı 18.5-24.9 arasında olan normal kilolu gebeler (n:40) takip edildi. Düşük oranları kayıt edildi. Veriler SPSS ile analiz edildi. Bulgular: Kliniğimize başvuran 40 obez hastanın ortalama BMI’sı 32,1 olup bunların %40(n:16)ında düşük tehditi saptandı. Bu gebelerden 8 tanesi (%20) düşükle sonuçlandı. Normal kilolu gebelerin BMI’sı ortalama 22,9 olup bunların 4’(%10)ünda düşük tehditi saptandı. Bunların sadece 1’(%2,5)i düşükle sonuçlandı. İki grup karşılaştırıldığında obezitenin düşük tehditini anlamlı oranda arttırdığı izlenmiştir (p‹0.05). Sonuç: Tüm ülkelerin en büyük sağlık problemlerinden biri olan obesite, normal kilo ile gebe kalanlara göre gebelikte düşük tehditini anlamlı oranda arttırdığı izlenmiştir. Üreme çağındaki tüm obez kadınlara gebelik öncesi eğitim verilmeli ve bu konuda ayrıntılı bilgilendirilmedir. Sağlıklı diyet ve egzersiz ile fazla kilolardan kurtularak gebeliği planlamaları gerekmektedir. ORCID NO: 0000-0003-2539-8476

Anahtar Kelimeler: Obesite, Düşük Tehditi, Trimester 


Keywords: