BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nazlı GÜLSOY KIRNAP
MORBİD OBEZİTEDE SLEEVE GASTREKTOMİNİN UZUN DÖNEM KLİNİK TAKİP SONUÇLARI
 
Amaç: Obezite günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci en önemli nedenidir. Obezitenin temel tedavisi diyet egzersiz temelli yaşam değişikliği programları olup farmakoterapi ve cerrahi yöntemler diğer seçeneklerdir. Sleeve gastrektomi teknik kolaylık ve iyi metabolik sonuçları nedeni ile günümüzde en sık kullanılan bariatrik cerrahi yöntemidir. Ancak obezite cerrahisinin uzun dönemde kaybedilen kilonun korunmasında başarısı tartışmalıdır. Çalışmamızda amacımız; merkezimizde sleeve gastrektomi yapılmış morbid obez hastaların kısa ve uzun dönem sonuçlarını değerlendirmektir. Yöntem: Aralık 2012- Eylül 2018 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ve Genel Cerrahi polikliniğine başvuran, obezite cerrahisi endikasyonu ile sleeve gastrektomi yapılmış hastaların klinik takipleri elektronik bilgi sisteminden retrospektif değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 52 hastanın 38’i kadın 14’ü erkekti. Ortalama takip süresi 37± 16,54 (min 12 maks 94) ay, ortalama bady mass index (BMI)’i 45± 5,31kg/m2 idi. Postoperatif 6. ay ve 5 yıllık takiplerin her yılında BMI’leri başlangıca göre anlamlı düşüktü (sırası ile 35.72± 4.93, 31.7± 4.53, 30.6± 5.56, 32.15± 4.72, 33.1± 3.99, 35.6±3.06 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001p= 0.018) . Postoperatif ikinci yıldan sonra bir önceki yıla göre anlamlı kilo artışı olmuştur (p= 0.003 p= 0.01 p= 0.043). Bir hasta postoperatif 1. haftada akut miyokart enfaktüsü sonucu kaybedildi. Sonuç: Sleeve gastrektomi morbid obezitenin tedavisinde etkindir. Mortalite ve morbidite oranları düşüktür. Hastalar iki yıldan sonra tekrar kilo almaya başladığından yaşam değişikliği programlarına ciddiyetle devam edilmesi özellikle önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Bariatrik Cerrahi, Obezite Tedavisi, Kilo Verme 


Keywords: