BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice Kübra BARCIN GÜZELDERE, Emine Hilal EFENDİOĞLU, Sümeyye MUTLU, Havva Nur ESEN, Gamze Nur KARACA, Beyzanur ÇAĞIRDAR
MENSTRUASYON HASTALIKLARI OLAN VE OLMAYAN KADINLARDA DEPRESYON, VÜCUT KÜTLE İNDEKSİ VE BESLENME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Giriş: Beslenme adet bozukluklarında önemli bir faktördür. Bu çalışmanın amacı menstruasyon sorunları olan ve olmayan kadınlarda depresyon ile beslenme davranışı arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Yöntem: Çalışmaya 509 adet gören kadın katılmıştır. Anket formu araştırmacılar tarafından Google Forms aracılığıyla oluşturulmuş ve çevrimiçi uygulamalarda dağıtılmıştır. Anket, demografik veriler Hollanda Yeme Davranışı Anketi (DEBQ) ve Beck Depresyon Anketi olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Bulgular: Çalışmaya katılan menstrual hastalığı olmayan kadınların (n=218) yaş ortalaması 26,58±8,59 yıl, menstrual hastalığı olan kadınların (n=291) ise 24,30±6,64 yıldır. Menstrual hastalığı olmayan kadınların vücut kütle indeksleri (VKİ) 23,19±3,81 kg/m2 iken, menstrual hastalığı olan kadınların 22,32±3,79 kg/m2’dir. Aradaki fark istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05). DEBQ anketinin sonuçları menstrual hastalığı olmayan kadınlarda duygusal, dışsal ve kısıtlayıcı alt boyutlar için sırasıyla 29,60 ± 12,51, 30,18 ± 6,84, ve 23,31 ± 7,33; menstrual hastalığı olan kadınlarda sırasıyla 29,70 ±13,76, 31,18 ± 7,62 ve 22,06 ± 8,55’dir (p>0.05). BECK depresyon anketi puanları ise menstrual hastalığı olmayanlar için 9,95 ± 8,26 iken, menstrual hastalığı olanlar için 13,40 ± 9,75’tir ve aradaki fark istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05). Depresyon, VKİ ve yeme davranışı arasındaki ilişki incelendiğinde menstrual hastalığı olmayan kadınlarda depresyon puanları arttıkça duygusal (r=0,223, p<0.01) ve dışsal yeme puanları (r=0.158, p<0.01) artmıştır. Menstrual hastalığı olanlarda ise VKİ arttıkça kısıtlayıcı yeme puanları artmıştır (r=0.400, p<0.05). Sonuç: Çalışma sonucunda menstruasyon bozukluğu olmayan fakat depresyon riski altında olan kadınların duygusal ve dışsal yeme problemi olduğu bulunmuştur. Buna karşın menstrual hastalığı olan kadınların VKİ artışıyla kısıtlayıcı yeme davranışları artmıştır. ORCID NO: 0000-0003-0217-0938

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Yeme Davranışı, Menstrual Hastalıklar, VKİ 


Keywords: