BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Güleser GÖKTAŞ, Yasemin ATICI, Nida Aslan KARAKELLE, Tayfun GÖKTAŞ, Metin YILDIRIMKAYA
L-KARNİTİN VE TAURİNİN EMOSYONEL ÖĞRENME VE ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİSİ
 
Giriş: Bu çalışmanın amacı, yağ asidi metabolizmasında önemli bir rol oynayan lizin türevi suda çözünebilen bir bileşik olan L-karnitin ve geniş spektrumlu bir hücre koruyucu ajan olan taurinin (2-aminoetansülfonik asit) sıçanlarda, emosyonel öğrenme ve anksiyete üzerine etkisini incelemektir. Yöntem: Çalışmamızda, 24 adet (9±3 aylık) Wistar albino cinsi erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar; kontrol, taurin, L-karnitin, taurin+L-karnitin şeklinde 4 gruba ayrıldı. Sıçanlara 10 gün süreyle intraperitoneal 300 mg/kg/gün serum fizyolojik, taurin ve/veya L-karnitin enjeksiyonu yapıldı. Tüm hayvanlara emosyonel öğrenme, bellek ve anksiyete davranış durumlarını gözlemlemek için yükseltilmiş artı labirent testi uygulandı. İstatistiksel analiz için Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi uygulandı. p<0,05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Taurin ve L-karnitin enjeksiyonunun, iki ayak üzerine kalkma sayısı, kaşınma sayısı, açık kol ve kapalı kolda geçirilen süreler açısından istatistiksel olarak anlamlı farka neden olmadığı belirlendi. Yine grupların kapalı kola giriş sayıları değerlendirildiğinde de anlamlı fark görülmedi. Buna karşın açık kola giriş sayılarının L-karnitin grubunda, kontrol ve L-karnitin+taurin gruplarına göre anlamlı artış gösterdiği görüldü. L-karnitin grubunda açık kola giriş sayısının bu artışı, motor aktivite ve emosyonel öğrenme artışının göstergesi olarak kabul edildi. Sonuç: Çalışmamız taurin ve L-karnitin enjeksiyonunun sıçanlarda anksiyeteye neden olmadığını, ancak L-karnitinin motor aktivite ve emosyonel öğrenme üzerinde etkili olabileceğini göstermiştir. Bu çalışma; Kobay Deney Hayvanları Laboratuvarı Yerel Etik Kurulu (Protokol No:505) tarafından onaylanmış ve Lokman Hekim Üniversitesi tarafından (Proje No: 20KA06002) desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: L-karnitin, taurin, emosyonel öğrenme ve anksiyete 


Keywords: