BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gözde GÜRSOY COŞKUN, Serap ANDAÇ ÖZTÜRK, Zeliha ARSLAN ULUKAN
KOAH HASTALARINDA DİYET KALİTESİNİN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
 
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğerde anormal inflamatuar yanıt sonucu ortaya çıkan tıkayıcı ve ilerleyici bir hastalıktır. Bu araştırmada KOAH hastalarının diyet kalitesinin solunum fonksiyonları ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma Ocak 2019 – Ağustos 2019 tarihleri arasında Özel Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran ve hekim tarafından KOAH tanısı alan 48 (34 erkek, 14 kadın) KOAH hastası ile yürütülmüştür. Hastaların diyet kalitesi Sağlıklı Yeme İndeksi – 2015 (SYİ-2015) ile belirlenmiştir. Yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde St George Solunum Anketi (SGRQ) kullanılmış, solunum fonksiyon testi sonuçları ise hastane kayıtlarından alınmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, Inc., Chicago IL) 22 programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan bireyler SYİ-2015 indeksine göre değerlendirildiğinde, diyet kalitesi “yetersiz” grubunda olan bireylerin oranı %29,2, “geliştirilmeli” grubunda olan bireylerin oranı ise %70,8 olarak saptanmışken, diyet kalitesi “yeterli, kaliteli” grubunda olan birey bulunmamaktadır. SYİ-2015 toplam skoru ile SGRQ ve solunum testi parametreleri arasında korelasyon saptanmamıştır (p>0,05). SYİ-2015 alt bileşenlerinden “Tam tahıllar” ile solunum testi parametrelerinden birinci saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm (FEV1) (% beklenen) ve zorlu vital kapasite (FVC) (% beklenen) değerleri arasında zayıf pozitif korelasyon, “Rafine tahıllar” ile FEV1/FVC arasında zayıf negatif korelasyon bulunmuştur. Yine SYİ-2015 alt bileşenlerinden “Eklenmiş şekerler” ile FVC (% beklenen) değerleri arasında zayıf negatif korelasyon saptanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre KOAH hastalarında diyet kalitesinin solunum fonksiyonlarını etkileyebileceği sonucuna varılmıştır. Buna ek olarak diyet kalitesi “yeterli, kaliteli” grubunda hiç KOAH’lı birey bulunmaması KOAH hastalarının beslenme bilgisi, beslenme tutum ve davranışları konusunda desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, Diyet Kalitesi, Beslenme 


Keywords: