BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bennur KOCA, Ayla AÇIKGÖZ
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ÖZYETERLİLİKLERİ İLE BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç:Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin beslenme özyeterlilikleri ile beslenme ve fiziksel aktivite davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Yöntem: Kesitsel tipteki çalışma, İzmir ilinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde okuyan 832 öğrenci ile yürütüldü. Veriler, çocuk ve aile tanıtıcı bilgi formu, Çocuk Beslenme Öz-yeterlik Ölçeği (ÇBÖÖ), Çocuğun Beslenme Alışkanlıklarını Değerlendirme Formu (ÇBADF), Beslenme Davranış Ölçeği (BDÖ), Çocuk Fiziksel Aktivite Anketi (ÇFAA) ile toplandı. Sürekli değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesinde Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Öğrencilerin beslenme ve fiziksel aktivite davranışlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesinde Çoklu Lineer Regresyon analizi kullanıldı. İki değişkenli analizlerde anlamlı bulunan değişkenler regresyon analizine alındı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05’di. Bulgular: Öğrencilerin babasının yaşı ile BDÖ toplam puanı arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde, ÇBÖÖ toplam puanı ile BDÖ toplam puanı arasında pozitif yönde ve orta düzeyde, öğrencilerin yaşı ve annesinin beden kitle indeksi ile ÇFAA toplam puanı arasında negatif yönde ve düşük düzeyde, ÇBÖÖ ve BDÖ toplam puanı ile ÇFAA toplam puanı arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir korelasyon bulundu (p<0.05). Öğrencilerin öğün atlamadan beslenme alışkanlığının olması ve beslenme öz-yeterlik düzeyinin yüksek olması beslenme davranışı puanını anlamlı ve olumlu olarak etkilemekteydi. Öğrencilerin yaşının yüksek olması ve annesinin çalışmıyor olması fiziksel aktivite davranışı puanını anlamlı ve olumsuz olarak etkilemekteydi (p<0.05). Sonuç: Öğrencilerin öğün atlamadan beslenme alışkanlığının olması ve beslenme öz-yeterlik düzeyinin yüksek olması beslenme davranışını olumlu olarak etkiledi. Öğrencilerin yaşı arttıkça fiziksel aktivite düzeyi arttı. Annesinin herhangi bir işte çalışmıyor olması öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyini olumsuz olarak etkiledi.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Beslenme özyeterliliği, Fiziksel aktivite 


Keywords: