BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ece YİĞİT, Demet ERCİYES
HİPERTANSİYON VE EVRELERİ İLE SERUM MAGNEZYUM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
AMAÇ: Dünyada ve ülkemizde %25-35 görülme prevalansı ile hipertansiyon, en sık görülen kronik hastalıklardan birisidir ve erişkinlerde ölüme yol açan en önemli risk faktörüdür.Tuz kısıtlaması, fiziksel aktivitenin arttırılması, sigara ve alkol kullanımının bırakılması, doymuş yağ içeriği düşük beslenme gibi yaşam tarzı değişiklikleri tansiyon düşüşüne büyük katkı sağlamaktadır. Diyette potasyum alımının arttırılması tansiyon tedavisinde beslenme önerileri arasında yer alırken, magnezyum hakkında yapılmış çalışmalar sınırlıdır. Çalışmamızda hipertansiyon ve evreleri ile serum magnezyum düzeyi arasındaki ilişkinin gösterilmesi hedeflenmiştir. YÖNTEM: Çalışmaya polikliniklerimize başvuran, hipertansiyon dışında bilinen kronik hastalığı olmayan, ardışık 100 hasta alınmıştır. Hastaların tansiyonları kaydedilmiş ve serum Mg düzeyleri ölçülmüştür. İstatiksel analizler student t testi ve korelasyon testi kullanılarak yapılmıştır. BULGULAR: Calışmaya 54 kadın ve 46 erkek olmak üzere toplam 100 hasta alınmıştır. Hastaların yaş ortalaması: 67.3 ± 8.4 yıldır. Ortalama Mg düzeyi: 1,75 ± 0,29 mg/dLdir. Mg düzeyi 2 mg/dL altında olan hastalarda hipertansiyon anlamlı olarak yüksektir (p=0.011) Tansiyon değerlerine göre Evre I hasta sayısı 29, Evre II hasta sayısı 56, Evre III hasta sayısı 15’dir. Evre I hipertansiyonda Mg düzeyi: 1,85 ± 0,29 mg/dL, Evre II hipertansiyonda Mg düzeyi: 1,76 ± 0,26 mg/dL ve Evre III hipertansiyonda Mg düzeyi: 1,51 ± 0,23 mg/dL hesaplamıştır. Mg ile hipertansiyon evresi arasında negatif yönde bir korelasyon bulunmuştur. (r= -0.36, p=0.011). Evre I ile Evre II arasında Mg düzeyi açısından anlamlı fark bulunamazken Evre I ve Evre III arasında (p=0.00014) ve Evre II ve Evre III arasında (p=0.0012) anlamlı fark bulunmuştur. SONUÇ: Magnezyum düzeyinin optimal düzeyde tutulması hipertansiyon gelişiminin ve ilerlemesinin önlenmesi açısından faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Magnezyum, Hipomagnezemi 


Keywords: