BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Senem TEKEOĞLU
GUT VE METABOLİK HASTALIKLAR İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Gut, hiperürisemi gelişimi, ürat kristalleşmesi, ürat kristallerinin neden olduğu inflamatuar yanıt ve bu süreçlerin metabolik etkilerini içerir. Gut'un yaygınlığı, tip 2 diyabet (DM), hipertansiyon (HT), hiperlipidemi (HL), iskemik kalp hastalığı (İKH), kronik böbrek yetmezliği (KBY), insülin direnci ve obezite ve metabolik sendroma paralel olarak artmıştır. Çalışmanın amacı polikliniğimize başvuran gut hastalarında bu hastalık ilişkilerini incelemektir. Çalışmaya, Ocak 2021 ile Ağustos 2023 tarihleri arasında Özel Hizmet Hastanesi Romatoloji Polikliniği'ne başvuran ve gut tanılı hastalar alındı. Hastalara ait veriler retrospektif olarak hastane kayıtlarından elde edildi. Çalışmaya 53’ü erkek 12’si kadın olmak üzere toplam 65 hasta dahil edildi. Hastaların %32.3’ünde KBY, %24.6’sında DM, %61.5’inde HT, %32.3’ünde HL ve %9.2’sinde İKH saptandı. Kadınlarda KBY ve DM sıklığının daha fazla saptandı (sırasıyla p=0.013 ve p=0.003). Hastalarda ortalama ürik asit 7.9 ± 1.7 mg/dl, kreatinin 1.05 ± 0.28 mg/dl, GFR 74.1 ± 28.6 ml/dk, glukoz 101 ± 20.5 mg/dl, total kolesterol 199.5 ± 3.2 mg/dl, düşük yoğunluklu lipoprotein 115.4 ± 36.5 mg/dl, trigliserit 203.5 ± 141.7 mg/dl, C-reaktif protein (CRP) 5.7 ± 13.9 mg/L olarak saptandı. Glomerüler filtrasyon hızı değeri kadınlarda daha düşük bulundu (p=0.002). KBY gelişiminde DM (p<0.001, odds oranı:8.5) ve HT’nin (p=0.004, odds oranı:6) anlamlı etkisi olduğu görüldü. Ürik asit düzeylerinin trigliserid (p=0.006, rho:0.50) ve CRP (p=0.008, rho:0.34) ile pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu saptandı. Gut hem inflamatuar hem de metabolik bir hastalıktır. Hiperürisemi, metabolik hastalıklar gelişimine katkıda bulunabilir. Gutun metabolik sendromla olan karmaşık ilişkisi tam olarak anlaşılmış değildir, bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. ORCID NO: 0000-0001-5539-8755

Anahtar Kelimeler: Gut, Hiperürisemi, Diyabet, Hipertansiyon, Hiperlipidemi, Metabolik sendrom, Kronik böbrek yetmezliği 


Keywords: