BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Begüm HARMANCIOĞLU, Pınar GÖKENSEL OKTA, Kamil DAĞCILAR, Nezire İNCE
FUTBOLCU ÇOCUKLARIN BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ İLE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışmada amatör çocuk futbolcuların beslenme bilgi düzeyleri ile antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Çalışma, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bağlı farklı takımlarda oynayan 9-13 yaş arası 89 amatör futbolcu çocuk üzerinde yürütülmüştür. Katılımcıların vücut ağırlığı Tanita SC330 marka tartı, boy uzunluğu stadiometre, deri kıvrım kalınlıkları (DKK) Skinfold kaliper, bel ve kalça çevreleri ise esnemeyen mezura kullanılarak ölçülmüştür. Ayrıca bireylerin Beden Kütle İndeksi (BKİ) persentil değerleri WHO Anthro Plus programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada katılımcıların beslenme bilgi düzeyi, 16 sorudan oluşan bir anket ile belirlenmiştir. Doğru cevap içeren her soru 1 puan olarak kabul edilmiş ve ≤8 puan alanlar beslenme bilgi düzeyi düşük, ≥8 puan alanlar beslenme bilgi düzeyi yüksek şeklinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan çocuk futbolcuların yaş ortalaması 11.17±1.05 yıl, beslenme bilgi puanı ortalaması 7.97±2.14 puandır. Araştırmada katılımcıların %61.8’inin beslenme bilgi puanı düşük, %38.2’sinin ise beslenme bilgi puanı yüksek bulunmuştur. Antropometrik ölçümler arasında; ortalama vücut ağırlığı 40.23±9.90 kg, boy uzunluğu 145.94±8.28 cm, BKİ 18.68±3.19 kg/m2, bel çevresi 64.21±8.62 cm, kalça çevresi 76.42±8.57 cm ve DKK yağ yüzdesi 23.70±7.80’dir. Ayrıca katılımcıların BKİ persentil değerlerine göre %2.2’sinin çok zayıf, %10.1’inin zayıf, %58.4’ünün normal, %11.2’sinin fazla kilolu ve %18.0’inin obez olduğu saptanmıştır. Sonuç: Yapılan çalışmada katılımcıların beslenme bilgi düzeyleri değerlendirilmiş ve katılımcıların çoğunluğunun beslenme bilgi düzeylerinin düşük olduğu saptanmıştır. Çalışmanın ileriki aşamalarında katılımcılara belirli aralıklarla beslenme eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda katılımcıların beslenme bilgi puanlarının artacağı ve antropometrik ölçümlerinin olumlu yönde değişebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme Bilgi, Antropometri, Çocuk, Futbol 


Keywords: