BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif Nur ELÇİ, Burcu YEŞİLKAYA
DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARIN SAĞLIKLI YAŞAM DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI
 
Diabetes Mellitus (DM), kronik hastalıklar arasında son yıllarda görülme oranı hızla artan, çeşitli klinik semptomlar ve bu semptomların progresyonu ile organ kayıplarına ve işlev bozuklularına yol açan, hastaların yaşam süresini ve kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen bir hastalıktır. Diyabetik retinopati (DR), DM’nin en önemli ve spesifik mikrovasküler komplikasyonlarından biri olup tüm yaş grupları içinde yaşa bağlı maküla dejeneresansından sonar ikinci, genç nüfusta ise birinci körlük nedenidir. DR’nin arka segmentte oftalmoskopik olarak görülebilen değişimleri meydana gelmeden önce bile koroner kalp hastalığı, böbrek yetmezliği ve serebrovasküler gibi major klinik hastalıklarla bağlantısı bilinmektedir. Bu araştırma, diyabetikretinopatili hastalarda sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının sosyo-demografik bilgileri ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Nisan-Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan bir özel hastanenin göz hastalıkları polikliniğine başvuran 70 diyabetikretinopatili hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında anket formu ve “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (SYBDÖ-II)” kullanılmıştır. Sonuçlara gore katılımcıların; %51,4’ü kadın, %48,6’sı erkektir ve%51,4’ü 60 yaş üstüdür. Beden Kütle İndeksi değerlerinin ortalaması 37,54±8,49 kg/m2’dir. SYDBÖ-II ve alt boyutlarından aldıkları puanlar incelendiğinde, genel ölçekpuanı 2,31±0,29’dır. Hastaların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının, yaş ve BKİ değerleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Öğün atlama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Diyabet hastalarının sağlıklı yaşam biçimi davranışları demografik bir takım özelliklere gore değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Hastaların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarından fiziksel aktivite alt boyutu puanları oldukça düşüktür. Yaş ve öğün atlama durumları sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında önemli bir etken olmuştur. Diyabetik retinopatili hastaların kendi sağlığını korumaları, iyilik halinin devamlılığı için sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırılmaları önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik retinopati, Diyabet komplikasyonları, Yaşam kalitesi, Beslenme, Sağlıklı yaşam tarzı, 


Keywords: