BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bükre ÇIKMAN, Ayşegül AÇIKGÖZ, Esra KOCAMIŞ BAŞ, Serkan ÖNER
BİR SAĞLIK KAMU KURUMUNDA OBEZITE SIKLIĞI
 
Giriş: Obezite tüm ülkeler için günden güne büyüyen bir sorundur. Kamu çalışanları açısından masabaşında uzun çalışma süreleri, düzenli egzersiz alışkanlıklarının olmaması, dengesiz beslenme gibi birçok faktör obezitenin boyutunu büyütmektedir. Yöntem: Çalışmamız kesitsel tipte olup bir il sağlık müdürlüğü çalışanlarında 2019 yılı şubat ayında yapılmıştır. Kurumda çalışan 74 kişi çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklem seçilmemiş ve evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiştir. 56 kişi (kapsayıcılık %75,6) çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Kişilerin boy, ağırlık, bel çevresi ölçümü bir diyetisyen tarafından kalibre cihazlar kullanılarak ölçülmüştür. Kişilerin masabaşı çalışma durumu, sigara kullanımı, düzenli egzersiz yapma durumu sorgulanmıştır. Ardından kişilere hekim, diyetisyen ve spor eğitmeni tarafından sağlıklı beslenme, işyerinde ve evde yapılabilecek basit egzersizler, obezite risk faktörleriyle mücadele gibi konularda eğitim verilmiştir. Veriler SPSS programı IBM 21.0 sürümüyle değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan 56 kamu çalışanının %41,1’i (n:23) erkektir. Yaş ortalaması 43,0’dır (minimum 27, maksimum 62). Çalışanların %83,9’u (n:47) masabaşı çalışanıdır. Düzenli egzersiz yapmayanların oranı %85,7 (n:48), sigara içenlerin oranı %33,9’dur (n:19). Erkeklerde bel çevresi 100,9±9,5 (minimum 89,0, maksimum 126,0) olup %73,9’u fazla kilolu (n:17), %21,7’si obezdir (n:5). Kadınlarda bel çevresi 89,6±10,7 (minimum 68, maksimum 109,0) olup %42,4’ü fazla kilolu (n:14), %30,3’ü obezdir (n:10). Tüm çalışanlar değerlendirildiğinde %55,4’ü fazla kilolu (n:31), %26,8’i obezdir (n:15). Fazla kilolu ve obez olmakla erkek cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (p:0,036). Egzersiz yapma, sigara içme ve masabaşı çalışma ile fazla kilolu ve obez olma arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Eğitimde kişilerden gelen geribildirimlerde sağlık sektöründe çalışmalarına rağmen obeziteyle mücadele konusunda kişilerin kendini yetersiz gördüğü anlaşılmıştır. Sonuç: Bir sağlık kamu kurumunda yapılan çalışmada fazla kilolu ve obez olanların oranı %82,2 olup %64,9 olarak açıklanan Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu durumu açıklayabilecek masabaşı çalışma, egzersiz ve beslenme durumu gibi risk faktörlerinin etkisini incelemek amacıyla daha geniş çapta çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Egzersiz, Kamu Çalışanı 


Keywords: