BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cemre ELMAS, Seray KABARAN
BEDEN KÜTLE İNDEKSİ, BEL ÇEVRESİ, BEL/KALÇA ORANI, BEL/BOY ORANI, VÜCUT KONİ-İNDEKSİ VE ENERJİ ALIMININ YETİŞKİNLERDE KAN BASINCI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Gerekçe: Obezite ve yüksek enerji alımı, yüksek kan basıncı riskinin artmasına neden olmaktadır. Bu araştırma, Kuzey Kıbrıs'taki obezite ve abdominal obezite prevalansı ve toplam enerji alımını belirlemek ve kan basıncı üzerindeki etkilerini araştırmak için planlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 19-65 yaş arası 218 erkek ve 385 kadın dahil edilmiştir. Enerji alımı besin tüketim sıklığı ile belirlenmiştir. Vücut ağırlığı (VA), boy uzunluğu ve bel çevresi (BÇ) ölçülmüştür. Beden kütle indeksi (BKİ), bel-boy oranı (WHtR), bel-kalça oranı (WHR) ve vücut koni-indeksi (CI) hesaplanmıştır. BÇ, orta risk (kadın: 80-88 cm; erkekler: 94-102 cm) ve yüksek risk (kadınlar:>88 cm; erkekler:>102 cm) olarak gruplandırılmıştır. Sistolik (SBP) ve diastolik (DBP) kan basıncı, 10 dakika dinlendikten sonra ve oturmuş pozisyonda ölçülmüştür. Bulgular: Ortalama enerji alımının erkeklerde 3234 kkal, kadınlarda 2382 kkal olduğu bulunmuştur. BKİ ve BÇ sırasıyla, erkeklerde 28.6±5.12 kg/m2, 98.6±13.41 cm ve kadınlarda 26.1±5.01 kg/m2, 87.1±12.13 cm’dir. Ayrıca, erkeklerin %44,5 ve %31,7'si; kadınların %34,8 ve %17,7'si aşırı kilolu ve obezdir. BÇ'ne göre, erkeklerin %29,3'ü ve kadınların %29,0'ı orta risk, erkeklerin %31,5'i ve kadınların %39,8'i yüksek risk altındadır. BKİ, BÇ, WHR, WHtR, CI ve toplam enerji alımı ile SBP ve DBP arasında pozitif korelasyon bulunmuştur (r=0.21-0.35, p=0.000). Sonuç: Enerji alımı, BÇ, WHtR, WHR, CI ile SBP ve DBP arasında anlamlı bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Yüksek enerji alımını, obeziteyi ve yüksek kan basıncını kontrol etmek için ulusal beslenme politikaları ve halk sağlığı programları gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Beslenme, Kan Basıncı, Bel Çevresi, Beden Kütle İndeksi 


Keywords: