BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurefşan KONYALIGİL, Emine KURTBEYOĞLU, Tutku ATUK KAHRAMAN, Salih Levent ÇİNAR, Betül ÇİÇEK
PSORİASIS HASTALARININ AKDENIZ DIYETINE UYUMU ILE HASTALIK ŞIDDETI VE VÜCUT KOMPOZISYONU ARASINDAKI İLIŞKININ DEĞERLENDIRILMESI
 
Amaç; Psoriasis, çevresel ve genetik faktörlerden etkilenen kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Obezite, psoriasis hastalığı için önemli bir risk faktörüdür ve beslenme durumu, hastalığın patogenezinde rol oynar. Akdeniz diyeti, kronik dejeneratif hastalıklara karşı koruyucu etkinliği bulunan bir beslenme modelidir. Bu çalışmada, psoriasis hastalarının Akdeniz diyetine uyumu ile vücut kompozisyonu ve hastalığın şiddeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem; Bu çalışma kesitsel bir çalışma olup, çalışmaya Erciyes Üniversitesi Gevher Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Polikliniğine başvuran 67 psoriasis hasta (38 erkek, 29 kadın) katıldı. Hastalara genel özelliklerini ve beslenme alışkanlıklarını içeren anket formu uygulandı. Akdeniz diyetine uyumun değerlendirilmesinde, 14 maddelik Akdeniz Diyeti Uyum Ölçeği kullanıldı. Hastaların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel çevresi, kalça çevresi ve boyun çevresi ölçüldü. Psoriasisin şiddeti, standart Psoriasis Area ve Severity Index (PASI) skoru ile değerlendirildi. Vücut kompozisyonu biyoelektrik empedans analizi ile analiz edildi. Bulgular; Hastaların yaş ortalaması 38.87 ± 11.84 yıl, Beden Kütle İndeksi (BKİ) ortalamaları 28.79 ± 5.72’dır. Obez olan bireylerin akdeniz diyeti uyum puanı 3.73 ± 1.09 iken, normal BKİ’e sahip olan bireylerin puanı 5.42 ± 1.21’dır (p<0.001). Normal BKİ’e sahip olan bireylerin PASI skoru, obez olan bireylere göre daha düşük bulundu, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bireylerin akdeniz diyet uyum puanı ile vücut ağırlığı, BKİ, vücut yağ yüzdesi, visseral yağ oranı, bel çevresi, kalça çevresi, boyun çevresi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde bir korelasyon bulundu (sırasıyla r=-0.542, p<0.001; r=-0.492, p<0.001; r=-0.385, p=0.002; r=-0.358, p=0.005; r=-0.325, p=0.011; r=-0.455, p<0.001, r=-0.295, p=0.021). PASI skoru ile akdeniz diyeti uyum puanı arasında negatif yönde bir ilişki saptandı, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir (r=-0.163, p>0.05). Sonuç; Günümüzde obezite, psoriasis hastalarının tedaviye yanıtını düşürmektedir. Bu amaçla obez psoriasis hastalarının tedavisinde ağırlık kontrolünün önemi unutulmamalıdır. Ayrıca akdeniz diyeti ile hastalık şiddeti arasındaki ilişki dikkate alındığında, Akdeniz besin modelini teşvik eden beslenme müdahalelerinin olası yararlı etkileri olabilir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, Akdeniz Diyeti, Obezite 


Keywords: