SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Özlem ERDEDE, Erdal SARI
 


Keywords:OBEZ ÇOCUK VE ERGENLERDE YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI
 
Giriş: Çocuklarda ve ergenlerde toplum sağlığı sorunu olmaya başlayan obezite birçok komplikasyona yol açmaktadır. Yağlı karaciğer Hastalığının (YKH) görülme sıklığı obezite prevalansının artışına paralel giderek artmaktadır. Yöntem ve gereçler: Çalışmaya hastanemiz çocuk polikliniklerine başvuran yaşları 8-18 yaş arasında toplam 100 obez çocuk ve ergen dahil edildi (YKH olmayan 56 hasta ve YKH olan 44 hasta). Obezite kriteri olarak yaş ve cinsiyet için vücut kitle indeksi (VKİ) 95. persentil ve üzeri olarak kabul edildi. Karaciğerde yağlanma ultrasonografi ile değerlendirildi. Bulgular: Obez hastaların %44’ünde YKH saptandı. YKH olmayan grupla karşılaştırıldığında, yaş ortalamaları, cinsiyet dağılımları ve VKİ persentil değeri, açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. [sırasıyla (p=0,841), (p=0,974), (p=0,568)]. YKH bulunan grupta glukoz, insülin ve HOMA-IR ortalamaları istatistiksel olarak daha yüksek bulundu.[sırasıyla (p=0,006), (p=0,01), (p=0,008). Trigliserid düzeyi YKH olanlarda istatistiksel olarak daha yüksek (p=0,011) bulunurken, HDL kolesterol düzeyi ise daha düşük saptandı (p=0,012). YKH varlığını etkileyen faktörleri belirlemede logistik regresyon analizi kullanılarak, glukoz, insülin, trigliserid, HDL kolesterol ve HOMA-IR değişkenleri değerlendirmeye alındı. İnsülin yüksekliği (p=0,991), trigliserid yüksekliği (p=0,365) ve HOMA-IR yüksekliği (p=0,200) istatistiksel olarak anlamsız bulunurken glukoz yüksekliği (p=0,009) ve HDL kolesterol düşüklüğü (p=0,011) YKH varlığında etkili faktörler olarak belirlendi. Sonuç: Obeziteye bağlı komplikasyonlar çocukluk yaş grubundan itibaren giderek artan önemli bir sağlık sorunudur. Çalışmamızda glukoz yüksekliği ve HDL kolesterol düşüklüğü YKH ile ilişkili olarak bulunmuştur. Obez hasta takiplerinde YKH ile ilişkili faktörlerin tesbit ve takibi ile morbiditeyi azaltmak mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Yağlı karaciğer hastalığı, Çocuk, Ergen