SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Deniz GÜRLER
 


Keywords:OBESİTE, PLANTAR FASİİT İLE GERÇEKTEN İLİŞKİLİ Mİ?
 
Giriş: Obesite ve ilgili pek çok ilişkili hastalık tanımlanmış ve ilişkileri hakkında bulgular mevcuttur. Ayak ve ayak bileği hastalıkları ile obesitenin ilişkisi uzun zamandır bilinmektedir. Plantar fasiit en sık görülen topuk ağrısı sebebidir. Obesite ile ilişkisi bilimsel verilerle yeterince desteklenmiş olduğu düşünülse de, obesitenin plantar fasit ile oldukça az yayın vardır. Bu sebeple obesite kriteri olarak Vücut Kütle İndeksi (BMI) ve plantar fasiit ağrısının ilişkisi incelenmeye değer bulunmuştur. Metot: Ocak 2019- Kasım 2019 tarihleri arasında, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğine muayene olan 121 plantar fasiit hastasının çalışmaya katılmayı kabul eden 111 kişi idi. Doğuştan ve akkiz ayak deformitesi olan 6 hasta ve diyabetik polinöropatisi olan 8 hasta, ve aynı ekstremitede serebravasküler hastalık sekeli olan 4 hasta çalışma kapsamına alınmadı. Çalışma şartlarına uyan 88 hastanın boy ve kiloları kayıt altına alındı. Kaydedilen verilerden, BMI hesaplandı. Hastalara görsel analog skor (VAS) ile ağrı şiddetleri soruldu. Ağrılarının, yaş cinsiyet ve BMI ile aralarında ilişki incelendi. Sonuç: Toplanan veriler, Jamovi 2.2.2 programı ile istatistik incelemeler yapıldı. Shapiro-Wilk testi ile normal dağılım incelendi. Yaş, BMI ve cinsiyet normal dağılmıyordu. VAS veriler ise normal dağılıyordu (p=0.108). Verilerin aralarında ilişki Spearman testi ile incelendi. Obesitenin, plantar fasit ile pozitif yüksek korelasyonu olduğuna dair hipotezimiz destekler şekilde, obesite ile plantar fasit arasında orta düzeyde bir pozitif korelasyon tespit edilmiştir (rho=0.538, p<.001). Fakat BMI, yaş ve cinsiyet aralarında anlamlı bir korelasyon bulunamamıştır. Tartışma: Ayağın mekanik bozuklukları, yaş, meslek, ve obesite sıklıkla plantar fasit risk faktörleri arasında bilinenleridir. Çalışma öncesi hipotezimiz, yaş, BMI ile plantar fasiit ağrı semptomunun şiddetinin arasında güçlü bir korelasyon olacağı yönündeydi. Fakat plantar fasiit ile yaş arasında korelasyon bulunamadı. BMI ile plantar fasit arasında da orta düzey bir korelasyon tespit edildi. 40-60 yaş grubu ve özellikle BMI >30 grupta yüksek korelasyon (5,6 kat daha sık) olması beklenirken çalışmadaki bulgular bunu kısmen desteklemekteydi. Bu çalışma obezitenin plantar fasit üzerine ne derece etkili bir risk faktörü olup olmadığının gösterilmesi için karşılaştırmalı yeni çalışmalara hala ihtiyaç duyulduğu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Obesite, Plantar Fasiit, Vücut Kütle Endeksi