BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra YILMAZ, Efsun SOMAY
TÜRK YETİŞKİNLERDE DİŞ KAYBI İLE OBEZİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Öz: Amaç: Günümüzde obezite, tüm dünyada giderek artan bir sağlık problemi halini almıştır. Vücuttaki tüm sistemleri etkilediği gibi ağız ve diş sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri de gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Türk popülasyonundaki bir yetişkin grupta obezite ile diş kaybı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmamızda farklı dental şikayetler nedeniyle Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine başvuran, 18 yaş üzerinde olan 100 kadın ve 100 erkek hastanın tıbbi muayene kayıtları ve dental radyolojik bulguları retrospektif olarak incelenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği beden kitle indeksi sınırına göre sağlıklı birey < 30.0 kg/m2 ve 30.0 kg/m2 ≤ obezite birey olacak şekilde tüm hastalar sağlıklı ve obez birey olarak alt iki gruba ayrılmıştır. Hastaların sosyodemografik özellikleri, diş fırçalama alışkanlıkları, diş hekimine gitme sıklıkları ile eksik diş sayıları tespit edilmiştir. Bulgular: Obezite grubunda, sağlıklı gruba kıyasla eksik diş sayısının arttığı ve obezite ile diş kaybı arasında anlamlı ilişki olduğu gözlendi (p< 0.05). Obez bireylerde 7 ve üzerindeki eksik diş sayısının kadınlarda %20, erkeklerde %44 oranında olması dikkat çekti. Ayrıca obezite grubundaki erkeklerin %54’ünün yalnızca ağrısı olduğunda diş hekimine gittiği ve %50’sinin aklına geldikçe dişlerini fırçaladığı belirlendi. Sonuç: Obezite grubunda diş kaybının artması, bu bireylerde ağız ve diş sağlığı hakkındaki yeni önlemlerin ve diş hekimleriyle birlikte tüm hekimlerin farkındalığının arttırılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: obezite, diş kaybı, ağız ve diş sağlığı, beden kitle indeksi 


Keywords: