BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif KESEN, Kader AKKAYA, Yıldız ERDOĞANOĞLU
SAĞLIKLI BİREYLERDE COVID 19 SALGINI SÜRECİNDE FARKLI ÇEVRİMİÇİ NEFES EGZERSİZLERİNİN ALGILINAN STRES DÜZEYİ, UYKU KALİTESİ VE NEFES TUTMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışma, sağlıklı bireylerde COVID-19 salgını sürecinde, çevrimiçi uygulanan Anulom Vilom Pranayama, Kapala Bhati Pranayama, Diyafragmatik Solunum ve Büzük Dudak Solunum Egzersizi gibi farklı solunum egzersizlerinin algılanan stres düzeyi, uyku kalitesi ve nefes tutma süresi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışmaya 18 yaş üzeri 60 sağlıklı birey (11 erkek, 49 kadın) dahil edildi. Katılımcılar dört eşit gruba (Anulom Vilom Pranayama, Kapal Bhati Pranayama, Diyafragmatik Solunum, Büzük Dudak Solunumu) rastgele dağıtıldı. Solunum egzersizleri, bir hafta boyunca çevrimiçi olarak günde iki seans uygulandı. Müdahale öncesi ve sonrası her katılımcı, Algılanan Stres Ölçeği, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve nefes tutma süreleri bakımından değerlendirildi. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları 32,80±12,04 yıl, vücut ağırlığı ortalamaları 66,33±13,33 kilogram ve boy ortalamaları 1,65±8,36 metre olarak bulundu. Değerlendirmeler tüm gruplarda algılanan stresin azaldığı ancak gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığını gösterdi (p>0,05). Diyafragmatik Solunum ve Kapal Bhati Pranayama gruplarında uyku kalitesi artmışken, Büzük Dudak Solunumu ve Anulom Vilom Pranayama gruplarında uyku kalitesi azaldı. Diyafragmatik Solunum grubunda uyku kalitesi anlamlı olarak diğerlerine oranla arttığı görüldü (p<0,05). Grupların nefes tutma süreleri incelendiğinde tüm grupların nefes tutma sürelerini arttırdıkları gözlemlendi. Anulom Vilom Pranayama grubunun nefes tutma süre artışının diğer gruplara oranla daha fazla olduğu, bununla birlikte gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edildi (p>0,05). Sonuç: Çalışma sonuçları, salgın sürecinde uyku kalitesini arttırmakta Diyafragmatik solunumun diğer solunum yöntemlerine kıyasla olumlu etkilerinin daha fazla olduğunu, algılanan stres düzeyini azaltmakta Kapal Bhati Pranayamanın daha etkili olduğunu ve nefes tutma süresi artışının Anulom Vilom Pranayama grubunda daha fazla olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Diyafragmatik solunum, Pranayama, Kapal bhati, Anulom vilom, Büzük dudak solunumu 


Keywords: