BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Musa ZENGİN
GÖĞÜS CERRAHİSİNİN POSTOPERATİF TORAKAL PARAVERTEBRAL BLOK ANALJEZİSİNDE BMI İLE VAS SKORU İLİŞKİSİ
 
Giriş ve Amaç: Son yıllarda, gelişmiş ülkelerde obezite prevalansı önemli ölçüde artmıştır. Vücut kitle endeksi (BMI) arttıkça yaşam kalitesi azalmakta, ek hastalıklar ortaya çıkmakta ve tedavilerde zorluklar yaşanmaktadır. Göğüs cerrahisi ameliyatlarında postoperatif analjezide çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Postoperatif analjezi için torakal epidural kateter takılmakta, torakal paravertebral blok (PVB) ve erektör spina bloğu yapılmaktadır. Bu işlemler ultrasonografi (USG) ile kolay yapılabilmekte ise de BMI arttıkça USG’de görüntü kalitesi azalmakta ve başarı oranları düşmektedir. Gereç ve Yöntem: Hastanemizde son üç ayda göğüs cerrahisi ameliyatı geçiren hastaların dosyaları incelendi. USG eşliğinde postoperatif PVB yapılan 62 hasta araştırmaya dahil edildi. Hastalar BMI’lerine göre Grup-1:BMI<20, Grup-2:BMI=20-25, Grup-3 BMI=25-30, Grup-4 BMI=30-35, Grup-5: BMI>35 olarak beş gruba ayrıldı. Hastaların postoperatif 1., 6., 12. ve 24. saat vizuel analog skorlarının (VAS) ortalamaları alındı. Bulgular: İki grup demografik özellikler açısından benzerdi. Grupların VAS ortalamaları sırasıyla Grup-1/Grup-2/Grup-3/Grup-4/Grup-5 olacak şekilde: 1.saatte: 2,5/3,4/3,6/4,4/4,8 idi. 6.saatte: 2,4/3,2/3,2/3,8/4,2 idi. 12.saatte: 2,2/2,5/2,5/3/3,2 idi. 24.satte: 1,2/1,6/1,8/2/2 idi. Tüm hastalarda ilerleyen saatlerde VAS değerlerinde azalma izlendi. BMI arttıkça VAS skorlarında artış gözlemlendi. BMI düşük olan hastalarda PVB uygulaması ile daha etkin postoperatif analjezi sağlandığı görüldü. PVB’a bağlı herhangi bir komplikasyona kayıtlarda rastlanmadı. Sonuç: Çalışmamızda göğüs cerrahisinin postoperatif analjezi tedavisindeki yöntemlerden olan PVB uygulamasının etkin ve komplikasyon riski düşük bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini gösterdik. BMI artıkça işlemin analjezik etkinliğinde azalma kaydettik. Bu durum BMI artışına bağlı olarak USG görüntü kalitesinin azalmasının sonucunda bloğun etkin yapılamamasından kaynaklanabilir. Prospektif randomize kontrollü çalışmalarla BMI ile rejyonel analjezi yöntemlerinin etkinliği arasındaki ilişkinin daha kapsamlı olarak araştırılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Paravertebral blok, Obezite, Vücut kitle endeksi, BMI 


Keywords: