BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ramazan BALDEMİR
BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE NÜTRİSYONEL DESTEK TALEP EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NUTRİSYONEL UYGULAMALAR
 
Giriş ve Amaç: Tedavi edilmemiş malnutrisyonun primer hastalığın seyrini kötüleştirdiği bilinmektedir. Bu konuda farkındalığın artırılması önemlidir. Bu sunum ile Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (AGHH) nütrisyon departmanından konsültasyon istenen hastaların nütrisyonel durumunun değerlendirilmesi ve nutrisyon tedavisi konusunda doktorların farkındalık durumunun ortaya konması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 2019 yılı Nisan ve Mayıs aylarında AGHH nütrisyon departmanından konsültasyon istenen hastalar değerlendirildi. Hastaların tanısı, yaşı, Nutrisyonel Risk Skoru-2002(NRS), Vücut kitle indeksi(VKİ), önerilen beslenme yöntemi ve hastaya başlanma zamanı kaydedildi. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde dağılımı hesaplandı. Bulgular: Toplam 97 hastanın 5’ine besin takibi ve diyet önerisinde bulunulmuş. 64’ü erkek 28’i kadın toplam 92 hastanın 47 si Nisan ayında 45’i ise Mayıs ayında görülmüş. Hastaların yaş ortalaması 66,6, VKİ ortalaması 22,02, NRS ortalaması 3,24 idi. Hastaların 37’sinde Akciğer Ca, 6’sında KOAH, 26’sında pnömoni, 4’ünde Alzheimer, 5’inde SVO tanısı vardı. NRS: hastaların %27,1’inde; 4, %69,5’inde; 3, %3,3’ünde; 2 idi. Hastaların %18,4’üne paranteral, %5,5’ine tüplü beslenme, %76’sına oral beslenme desteği başlanmış. VKİ: hastaların %16,4’sında; <18,5, %62,6’sında; 18,5-25, %16,4’ünde; 25-30, %4,3’ünde; >30 idi. Nisan ayında otomasyon sisteminden cevaplanan konsültasyon, sözel olarak da servis ekibine bildirilmiş ve hastaların %89,3’üne önerilen tedavi zamanında başlanmış. Mayıs ayında ise sözel hatırlatma yapılmamış ve hastaların sadece %8,8’ine önerilen tedavi zamanında başlanmış. Sonuç: Malnutrisyon oranı akciğer hastalığı bulunanlarda oldukça yüksektir. Nutrisyonel destek açısından konsültasyon istenmesine rağmen sözel olarak hatırlatma yapılmadığı zaman konsültasyon cevabının zamanında kontrol edilmediği ve nutrisyonel desteğin gecikebildiği tespit edildi. Bu nedenle nutrisyonel desteğin önemi konusunda farkındalığın artırılması için eğitimlerin artırılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, Göğüs hastalıkları, Nutrisyon 


Keywords: