SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sinem BERİK SAFÇİ
 


Keywords:OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA HASTALIK AĞIRLIĞI VE VÜCUT KİTLE İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Giriş: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, toplumda ortalama yetişkinlerde % 2-4 oranında görülen, kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklara neden olabilen en sık rastlanan uyku hastalıklarındandır. Üst havayollarının tam veya kısmen tıkanması ile rekürren hava akımı kısıtlaması ve hipoksemi meydana gelir. Rekürren hipoksemi sonrası açığa çıkan serbest radikaller ve artan inflamasyon komorbideteleden sorumlu tutulmaktadır. Hastalık erkeklerde, menopoz sonrası kadınlarda, yaşlılarda ve obezlerde çok daha sık görülmektedir. Obezite ile hastalığın hem görülme sıklığı hem de şiddeti artmaktadır. Uyku apne sendromu tedavisinde kilo kaybedilmesi gibi genel önlemler, sürekli pozitif hava yolu basıncı ve cerrahi yöntemler kullanılabilmektedir. Yöntem: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuvarına Ocak 2018-0cak 2019 arasında başvuran ve Polisomnografi testi yapılarak apne hipopne indeksi>5 tespit edilen, 356 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar hafif( ahi:5-15), orta( ahi:15-30), ağır ( >30) olarak gruplandırıldı. Gruplar arası vücut kitle indekslerinin karşılaştırılması yapıldı. Bulgular: Çalışmaya 356 hasta dahil edildi. 101 hasta kadın, 255 hasta erkekti. Yaş ortalaması 53.2 (.±12.3) idi.Uyku Apne Sendromu şiddetine göre; %25,8( n:92) hafif, %36,2 (n:129) orta, %38 (n:135) ağır olarak gruplandırıldı. Vücut kitle indekslerine göre karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı farklılık saptandı( p<0,05). Hafif grup; 29,1 , orta grup; 34,6, ağır grup;37,5 olarak bulundu. Sonuç: OUAS’daki en önemli risk faktörlerinin başında gelen kilo sorununun çözülmesi ise birçok hastada, hastalığın şiddetini azaltacak ve tedavinin etkinliğini artıracaktır. Bu nedenle hastalar kilo vermeye teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: obezite, obstrüktif uyku apne sendromu, polisomnografi