SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Gülşah Yaşa ÖZTÜRK
 


Keywords:OBEZ HASTALARDA KRONİK BEL AĞRISI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ
 
Kronik bel ağrısı 3 ay üzeri süren bel ağrısını tariflemektedir. Toplumlarda sıklıkla iş gücü kaybına neden olup, günlük yaşam aktivitelerini kötü yönde etkilemesi ile dizabilitenin en yaygın nedenlerinden biridir. Günümüzde ciddi sağlık sorunları arasında yer alan obezite ise metabolik sistemle beraber kas iskelet sisteminide kötü yönde etkileyebilmektedir. Özellikle abdominal obezite bel ağrısı riskini arttırmakta olup, kişilerin günlük yaşam aktiviteleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu pilot çalışmanın amacı obezitenin kronik bel ağrısı ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmaya Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi endokrin polikliniğinde obezite tanısı almış, 18-50 yaş arası 20 hasta dahil edildi. Hastalara günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmek amacı ile İstanbul Bel Ağrısı Dizabilite İndeksi , ağrı durumlarını değerlendirmek üzere VAS Ağrı Skalası dolduruldu. İstatistiksel yöntem için SPSS 27.0 kullanıldı. Sonuç olarak, çalışmaya dahil edilen 20 hastanın 15’nde bel ağrısı tespit edildi. Bu hastalara uygulanan İstanbul Bel Ağrısı Dizabilite İndeksi sonucuna göre, obezite tanılı hastalarda bel ağrısının günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılığa yol açtığı, VAS Ağrı Skalası sonuçlarına göre bu hastalarda bel ağrısı düzeylerinin yüksek olduğu saptandı. Sonuç olarak obez hastaların çoğunda kronik bel ağrısı olduğu ve bu hastaların kilo kontrollerine yönelik takip ve tedavilere önem verildiğinde toplumda bel ağrısı insidansınında azalacağı ve bu konuda hasta sayısının yeterli olduğu, randominize kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Obezite ,kronik bel ağrısı, günlük yaşam aktiviteleri