SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Şeyhmus KÜLAHÇIOĞLU, Ali Metin ESEN
 


Keywords:DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARDA SUBKLİNİK SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK DİSFONKSİYONUNUN SPECKLE TRACKİNG EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Diyabetik kardiyomiyopatinin erken saptanabilmesi, ileride ortaya çıkacak kalp yetersizliğini engellemede oldukça önemlidir. Speckle tracking ile ölçülen sol ventrikül(SV) strain ve strain rate metodu subklinik SV disfonksiyonunu tespit etmede faydalıdır. Bu çalışma SV fonksiyonları korunmuş tip-2 diyabetli hastalardaki subklinik SV disfonksiyonunun, speckle tracking ekokardiyografi temelli strain ve strain rate ile değerlendirilmesini ve SV fonksiyonlarının retinopati ile olan ilişkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Metod: Çalışmamıza tip-2 diabet tanılı ve Modifiye Airlie-House sınıflaması kullanılarak retinopatisi olan(proliferatif veya nonproliferatif) ve olmayan şeklinde 2 gruba ayrılan 82 hasta ve kontrol grubu olarak 28 sağlıklı kişi dahil edildi. Tüm hastaların ekokardiyografik incelemeleri sonucunda; korunmuş SV ejeksiyon fraksiyonuna sahip oldukları görüldü. İki boyutlu ve Doppler ekokardiyografik inceleme yapıldı. Longitudinal ve sirkumferensiyal deformasyon parametreleri ve rotasyonel parametreler ölçüldü. Bulgular: Diyabetik grup ve kontrol grubu arasında yapılan analizde, diyabetik hastaların kontrol grubuna göre daha geniş sol atriuma (47.3±19.9 vs 35.2±11.2, p=0.04), daha düşük E/A oranına (0.8±0.28 vs 1.13±0.22, p=0.02) sahip oldukları izlenmektedir. Ancak iki grup arasında SV ejeksiyon fraksiyonu, sistol/diyastol sonu volümler ve miyokardiyal doku Doppler parametreleri açısından fark izlenmedi. SV longitudinal deformasyon parametreleri diyabetik grupta belirgin şekilde daha düşüktü, sirkumferensiyel deformasyon parametreleri için iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı .SV rotasyonel parametreler için retinopatisi olan ve olmayan grupla diyabet ve kontrol grubu arasında yapılan karşılaştırmalarda, gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Sonuç: Diyabetik hastalar retinopatiyle ilişkili olmaksızın daha düşük longitudinal miyokardial mekaniklere sahiptir. Sirkumferensiyal ve rotasyonel mekanikler görece olarak korunmaktadır. Speckle tracking ekokardiyografi diyabetlilerde subklinik sol ventrikül disfonksiyonunu saptamada kullanılabilir. Diyabetik retinopatiyle SV fonksiyonları arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik Retinopati, Speckle Tracking Ekokardiyografi, Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu