SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Funda Çalışkan KAYA, Süleyman Erhan DEVECİ, İrem BULUT
 


Keywords:BİR TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNDE ÇALIŞMA ORTAMI ÖZELLİKLERİNİN UYKU KALİTESİNE ETKİSİ
 
Yeterli, düzenli ve kaliteli uyku, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için önerilen sağlıklı yaşam davranışları arasında yer almaktadır. Bu çalışma Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinde uyku kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipte olan bu araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde uzmanlık eğitimi yapan 246 asistan hekim oluşturmuş, bunların 232’sine ulaşılmıştır (Cevaplılık oranı: %94.3). 14 kişi çalışmaya katılmak istememiştir. Fırat Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu'ndan gerekli izinler alınmıştır. Araştırmaya katılanlara literatür taranarak hazırlanan içerisinde sosyodemografik özellikleri ve işyeri ortamının özelliklerini sorgulayan soruların ve Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi’nin (PUKİ) de yer aldığı bir anket yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Uzmanlık öğrencilerinin yaş ortalaması 29.12±3.30 yıl, %40.9’u kadın olup, %64.2’si dahili tıp bilimlerinde görev yapmaktadır. Katılımcıların PUKİ puan ortalaması 8.35±2.90’dır. Cerrahi tıp bölümünde çalışanların, çalıştığı bölümde memnun değil/kısmen memnun olanların, bölümdeki öğretim üyeleri ve aynı bölüm uzmanlık öğrencileri ile ilişkisini kötü/orta olarak değerlendirenlerin, nöbet tutanların, ayda dokuz ve üzerinde nöbet tutanların, işyerinde şiddete uğrayanların, mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimi aldıkları branşlarıyla ilgili kaygı duyanların, ortalama uyku süresi 6 saat ve altında olanların, uyku sorunu olanların, gündüz uyuklama sorunu olanların, kötü uyku kalitesine sahip olma oranları yüksek bulunmuştur (p<0.05). Çalışmanın sonucu olarak işyeri ortamında ve çalışma şartlarında sıkıntı yaşayan uzmanlık öğrencilerinin uyku kalitesi kötü olarak değerlendirilmiştir. Uyku kalitesini kötüleştiren durumlar ile ilgili iyileştirmeye yönelik düzenlemelerin yapılmasının çözüm açısından uygun olacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Tıpta uzmanlık öğrencileri, Uyku kalitesi, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi, Çalışma ortamı